Αναζήτηση υπαλλήλου του Γενικού Λογιστηρίου

Αναζήτηση υπαλλήλου του Γενικού Λογιστηρίου

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020, την ημέρα κατά την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Βορ Σαββίδης όρισε τριμελή εξεταστική επιτροπή για το σφαγείο της Σίπρας, το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε να διενεργήσει πειθαρχική έρευνα για τον Λευκό Παπαδόπουλο, τον επικεφαλής υπόλογο, ο οποίος ζήτησε Απόσυρση από την εγγύηση των 54 χιλιάδων ευρώ μετά τις οδηγίες της γυναίκας.

Ο Αντρέας Λούκας, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, διορίστηκε Ανακριτής. Διορίστηκε για να ερευνήσει τη Ρέα Γεωργίου. Διεξάγεται πειθαρχική έρευνα στον Γενικό Λογιστή μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020.

Αναφέρεται ότι μόνο τα ειδικά ζητήματα που εξετάζονται από τον πειθαρχικό R. εξαιρούνται από το αντικείμενο διερεύνησης ζητημάτων που σχετίζονται με την Κυπριακή εταιρεία և άλλες συνδεδεμένες և συνδεδεμένες εταιρείες. Γεωργίου և Λ. Σε σχέση με τον Παπαδόπουλο.

Ένα διάταγμα του Γενικού Εισαγγελέα για το διορισμό εξεταστικής επιτροπής για το σφαγείο της Σίπρα δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή. Η δημοσίευση αναφέρει τις επτά εξουσίες της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία πρέπει να υποβάλει έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα εντός τριών μηνών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ.

Ο πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, Χάρης Πογιατσής, διορίστηκε επικεφαλής της επιτροπής, ενώ ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης, και ο πρώην Ανώτατος Δικαστής Λεμονία Καουτζάνη διορίστηκαν επίτροποι.

Η Ερευνητική Επιτροπή έχει εντολή να ερευνήσει.

(α) τη νομιμότητα որոշ (ή) ακρίβεια ումների (ή) χειρισμοί և (ή) οι προτάσεις և / ή οι απόψεις που ελήφθησαν և (ή) παρουσιάστηκαν և (ή) καταγράφηκαν, κατά την κρίσιμη στιγμή, և / ή υπηρεσίες իշխան των αρχών և (ή) τη νομιμότητα των αποφάσεων և (ή) πράξεων ή παραλείψεων և ( ή) φορείς government (ή) κυβερνητικοί υπάλληλοι և (ή) δημόσιος τομέας ή ευρύτεροι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα που συνδέονται με την εταιρεία ·

(β) κατά πόσον υπήρξε παρέμβαση ενός ατόμου նպատակ (ή) υπηρεσιών և (ή) ιδρυμάτων և (ή) κυβερνητικών υπαλλήλων և (ή) υπαλλήλων του δημόσιου ή του δημόσιου τομέα για τον καθορισμό լայն / ή να αποδεχτείτε և / ή να μην μπορείτε να εφαρμόσετε ή να επιβάλλετε μέτρα προς όφελος της Εταιρείας,

(γ) υπήρχαν αποτελεσματικοί μηχανισμοί εποπτείας և (ή) μηχανισμοί εποπτείας և / ή εφαρμόστηκαν από σχετικούς φορείς, և (ή) υπηρεσίες և (ή) φορείς և (ή) κυβερνητικούς υπαλλήλους և (ή) του δημόσιου τομέα, ή έναν ευρύτερο δημόσιο τομέα από κυβερνητικούς υπαλλήλους σε σχέση με όλες τις συναλλαγές, τις λειτουργίες և (ή) των υποχρεώσεων της Εταιρείας,

δ) παρέχουν τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικτικά στοιχεία ή γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταλογισμό ευθύνης σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή (ή υπηρεσία ή) և (ή) κυβερνητικός υπάλληλος և (ή) υπάλληλος του δημόσιου τομέα; ως αποτέλεσμα ενεργειών ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

ε) εάν υπάρχει διαρροή εμπιστευτικών ή μη ειδικών επίσημων εγγράφων և / ή πληροφοριών στην Εταιρεία από τις αρχές և (ή) υπηρεσίες և (ή) φορείς կամ (ή) κυβερνητικούς υπαλλήλους կամ (ή) υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα Προνομιακή (ή) ευνοϊκή μεταχείριση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας,

(στ) τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν σε οποιαδήποτε απόδειξη ή γεγονός που σχετίζεται με τις ενέργειες, τις ενέργειες (ή παραλείψεις) της Εταιρείας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευθύνη έναντι της Εταιρείας,

ζ) κατά τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Έρευνας, οποιοδήποτε άλλο θέμα և (ή) ερώτηση և (ή) σχετίζεται με την Εταιρεία.