Δεδομένα CyStat: Οι εργαζόμενοι κέρδισαν λιγότερα το 2018 από ό, τι το 2010

Οι εργαζόμενοι κέρδισαν λιγότερα το 2018 από ό, τι το 2010, σύμφωνα με στοιχεία που κυκλοφόρησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (CyStat), την Τετάρτη.

Σε δελτίο τύπου, η CyStat αναφέρει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας για τη Δομή των Κερδών 2018, τα συνολικά μηνιαία κέρδη των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ήταν κατά μέσο όρο 1.837 € (άνδρες 1.977 € και γυναίκες 1.676 €).

Σε σύγκριση με τα μέσα μηνιαία κέρδη που καταγράφηκαν το 2014, σημειώθηκε αύξηση 5,1% (άνδρες 5,2% και γυναίκες 5,0%).

«Το επίπεδο των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων για το έτος 2018 (1.837 ευρώ) είναι ακόμα χαμηλότερο από αυτό που παρατηρήθηκε το έτος 2010 (1.890 ευρώ)», αναφέρει το δελτίο τύπου.

Οι μέσες συνολικές ετήσιες αποδοχές για υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ανήλθαν σε 23.791 ευρώ κατά μέσο όρο (άνδρες 25.618 € και γυναίκες 21.706 €).

Σε σύγκριση με τα μέσα ετήσια κέρδη που καταγράφηκαν το 2014, σημειώθηκε αύξηση 5,2% (άνδρες 5,1% και γυναίκες 5,3%). Το επίπεδο των ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων για το έτος 2018 (23.791 €) είναι ακόμα χαμηλότερο από αυτό που παρατηρήθηκε το έτος 2010 (24.530 ευρώ).

“Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η επαγγελματική κατηγορία με τα υψηλότερα μηνιαία και ετήσια κέρδη για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, ήταν η κατηγορία” 1 – Διευθυντές “, με μέσο όρο μηνιαίου μέσου όρου 5.697 ευρώ και ετήσιο μέσο όρο 76.919 ευρώ,” CyStat λέει.

Οι κατηγορίες όπου παρατηρήθηκαν οι χαμηλότερες μέσες μηνιαίες και ετήσιες αποδοχές για υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ήταν: α) κατηγορία «9 – στοιχειώδη επαγγέλματα», με μέσο όρο 1.146 ευρώ και 14.682 ευρώ αντίστοιχα και β) κατηγορία «6 – ειδικευμένο γεωργικό, εργαζόμενοι στη δασοκομία και την αλιεία », με μέσο όρο 1.177 ευρώ και 14.713 ευρώ αντίστοιχα, αν και διευκρινίζει ότι αυτό αφορούσε ένα πολύ μικρό δείγμα εργαζομένων σε αυτήν την κατηγορία για τη συγκεκριμένη έρευνα.

Σύμφωνα με το CyStat, το 2018, το τμήμα Οικονομικής Δραστηριότητας με τα υψηλότερα μηνιαία και ετήσια κέρδη για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ήταν το τμήμα «Β – Μεταλλεία και Λατομεία» (μια ενότητα με μικρό αριθμό υπαλλήλων), με μέσο μηνιαίο κέρδος 3.225 € μέσο ετήσιο κέρδος 45.247 €. Ακολουθεί η ενότητα «Κ – Χρηματοοικονομικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες», με 3.017 € και 39.886 € αντίστοιχα.

Οι χαμηλότερες μέσες μηνιαίες και ετήσιες αποδοχές για υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης παρατηρήθηκαν στην ενότητα «Ι – Δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων», με μηνιαίο μέσο όρο 1.229 ευρώ και ετήσιο μέσο όρο 15.940 ευρώ.

Στην ενότητα «S – Άλλες δραστηριότητες εξυπηρέτησης», παρατηρήθηκε το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο, με μηνιαίο μέσο όρο 1.285 ευρώ και μέσο ετήσιο μέσο όρο 16.096 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2018, το δελτίο τύπου συνεχίζεται, οι μέσες ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων ήταν 10,78 € για υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και 8,08 € για υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης έλαβαν 11,33 ευρώ, ενώ οι γυναίκες έλαβαν κατά μέσο όρο 10,15 €. Οι άνδρες μερικής απασχόλησης έλαβαν 7,99 € και οι γυναίκες 8,16 € Σε σύγκριση με το 2014, σημειώθηκε αύξηση 3,1% στα ωριαία κέρδη των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Η αντίστοιχη αύξηση για τους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης ήταν 14,5%.

«Η αύξηση των ωριαίων αποδοχών των εργαζομένων μερικής απασχόλησης οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην αγορά εργασίας συνολικά και συγκεκριμένα σε επαγγελματικές κατηγορίες όπως« Επαγγελματίες »και« Τεχνικοί και συνεργάτες », ολοκληρώνεται το δελτίο τύπου.

(CNA)

Source