Δημοσιεύεται η ανακοίνωση για χρηματοοικονομικές χρηματοδοτικές μισθώσεις, εταιρείες Factoring και Χρηματοδότηση

Το ανακοινωθέν στοχεύει στη «ρύθμιση των αρχών και διαδικασιών σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών που υπόκεινται σε άδεια, συμπεριλαμβανομένων των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, της εταιρικής διαχείρισης, του λογιστικού συστήματος και των οικονομικών εκθέσεων, των προβλέψεων και των δικαιωμάτων των πελατών».

Το ανακοινωθέν που εκπονήθηκε βάσει του νόμου για την πρόληψη των χρημάτων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων, των εταιρειών Factoring και Financing και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, καλύπτει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΤΔΒΚ.

Νομικές οντότητες που πραγματοποίησαν συναλλαγές που θεωρούνται τοκογλυφίες βάσει του Νόμου πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανακοινωθέντος πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα με ορισμένα έγγραφα έως τις 31 Μαρτίου για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους ως εταιρεία χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προσωρινού άρθρου 3 του νόμου.

Οι εταιρείες πρέπει να οργανώσουν τις ιστοσελίδες τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του ανακοινωθέντος έως τις 30 Ιουνίου.

.Source