Η ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με τη σύμβαση παραχώρησης παρέχει σαφήνεια στους διαγωνιζόμενους

Στις 16 Φεβρουαρίου 2021, το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που είχε εκδώσει Σύμβαση Παραχώρησης ΣΤ για την Παροχή Intercity Public Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με τη χρήση λεωφορείων που συνδέουν πόλεις στην Κύπρο να Υπεραστικ; Λεωφορε? Α Κ? Πρου (ΥΛΕΚΥ) ΛΤΔ (γνωστή με την εμπορική ονομασία ‘Intercity Buses’). Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε στην Προσφυγή 892/2020, η οποία κατατέθηκε εκ μέρους της κοινοπραξίας που περιλαμβάνει τη Μάλτα Λινς Λίμιτς και την Kapnos Airport Shuttle Limited (μαζί, MLKP).

Γεγονότα

Η MLKP ανατέθηκε αρχικά στη σύμβαση παραχώρησης F. Ωστόσο, στις 27 Απριλίου 2020 το δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης MLKP μετά από προσφυγή που υπέβαλε η Intercity Buses. Η απόφαση ακυρώθηκε λόγω της αδυναμίας του Υπουργείου Μεταφορών να διερευνήσει ένα ζήτημα σχετικά με την εκπλήρωση μιας βασικής προϋπόθεσης του διαγωνισμού. Συνήχθη το συμπέρασμα ότι παραβιάστηκαν ορισμένοι όροι των εγγράφων διαγωνισμού σχετικά με τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες της MLKP.

Προηγουμένως, στις 7 Απριλίου 2020, ένα άλλο δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών να αναθέσει την MLKP Σύμβαση παραχώρησης Ε για την παροχή υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών με λεωφορείο στην επαρχία της Αμμοχώστου. Αυτό έγινε για λόγους που σχετίζονται με το σχέδιο μετάβασης και εφαρμογής που υπέβαλε η MLKP στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την εν λόγω σύμβαση.

Τόσο η MLKP όσο και το Υπουργείο Μεταφορών άσκησαν έφεση στις δικαστικές αποφάσεις της 7ης και 27ης Απριλίου 2020. Το Υπουργείο Μεταφορών, στην έφεση κατά της απόφασης της 7ης Απριλίου 2020 (σχετικά με τη Σύμβαση Παραχώρησης Ε), υποστήριξε ότι το σχέδιο που υπέβαλε η MLKP πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε σε κοινή επανεξέταση των αποφάσεών του που ακυρώθηκαν στις 7 και 27 Απριλίου 2020, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ακυρωθεί για τους ίδιους λόγους. Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης, το συμβούλιο προσφορών αποφάσισε ότι ήταν ικανοποιημένο ότι η MLKP είχε όντως εκπληρώσει τους όρους της προσφοράς της Συμφωνίας Παραχώρησης ΣΤ. Ωστόσο, το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στη συνέχεια, με απόφαση της πλειοψηφίας, να απορρίψει την προσφορά της MLKP για παραχώρηση λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους του διαγωνισμού σχετικά με τη σύνταξη του σχεδίου μετάβασης και εφαρμογής. Μετά την απόφαση αυτή, το Υπουργείο Μεταφορών ανέθεσε τη Σύμβαση Παραχώρησης ΣΤ στα Intercity Buses.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η MLKP υπέβαλε την Προσφυγή 892/2020. Η MLKP έλαβε επίσης μονομερή προσωρινή διαταγή αναστολής της ισχύος και εκτέλεσης της απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών, εμποδίζοντας την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

Απόφαση

Η εκκρεμούσα έφεση του Υπουργείου Μεταφορών κατά της δικαστικής απόφασης της 7ης Απριλίου 2020 (για τη Σύμβαση Παραχώρησης Ε) είχε καταλυτική επίδραση στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το MLKP έθεσε ένα βάσιμο και δικαιολογημένο ζήτημα πιθανού σφάλματος σε σχέση στην απόφαση του υπουργείου ότι δεν πληρούσε την αμφισβητούμενη προϋπόθεση (για τη σύνταξη του σχεδίου μετάβασης και εφαρμογής), σε αντίθεση με την προηγούμενη θέση του επί του θέματος. Το τεκμήριο σφάλματος, σύμφωνα με το δικαστήριο, ήταν εμφανές μέσω των πράξεων και της θέσης του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίες ήταν προφανώς αντιφατικές. Συγκεκριμένα, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών επεσήμανε την ανάγκη ομοιόμορφης μεταχείρισης και των δύο συμβάσεων (Συμβάσεις Παραχώρησης Ε και ΣΤ), είχε εγκρίνει τα συμπεράσματα της απόφασης του δικαστηρίου της 7ης Απριλίου 2020 (σχετικά με τη Σύμβαση Παραχώρησης Ε) και απέρριψε το σχέδιο της MLKP. Ωστόσο, ταυτόχρονα, υπέβαλε ένσταση (επί του παρόντος σε εκκρεμότητα), στην οποία αμφισβητεί άμεσα την ορθότητα της απόφασης της 7ης Απριλίου 2020 σχετικά με το υπό εξέταση ζήτημα και τα συμπεράσματά της σχετικά με τη νομιμότητα του σχεδίου που υπέβαλε η MLKP. Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Μεταφορών έθεσε την υπόθεση ότι το MLKP δεν πληρούσε αυτήν την προϋπόθεση σε σοβαρή διαμάχη. Από προεπιλογή, αυτή είναι πλέον επαρκής απόδειξη για να υποτεθεί η πιθανότητα σφάλματος στο θέμα.

Το δικαστήριο τόνισε περαιτέρω ότι η αναθεωρημένη αντίφαση δεν αποδίδεται σε όσους εκπροσωπούν μερικές φορές το Υπουργείο Μεταφορών στο δικαστήριο (αφού το νομικό γραφείο της Κύπρου ανέθεσε την εκπροσώπηση του Υπουργείου Μεταφορών σε ιδιώτη δικηγόρο), αλλά μάλλον στο ίδιο το Υπουργείο Μεταφορών . Αφενός, το Υπουργείο Μεταφορών, υπό την ιδιότητά του ως αναιρεσείοντος, υποστηρίζει την εσφαλμένη ερμηνεία που έδωσε το δικαστήριο στις 7 Απριλίου 2020 σχετικά με την επίδικη προϋπόθεση. Ωστόσο, ως καθού στην παρούσα προσφυγή, το Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε την εν λόγω ερμηνεία ως ορθή και, στην επίδικη επανεξέταση που συζητήθηκε εδώ, την ακολούθησε και την εφάρμοσε. Η σύνδεση της δικαστικής απόφασης της 7ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη σύμβαση παραχώρησης Ε με την παρούσα υπόθεση (σχετικά με τη σύμβαση παραχώρησης ΣΤ) έγινε από το ίδιο το Υπουργείο Μεταφορών, η στάση της οποίας δεν ήταν ούτε ομοιόμορφη ούτε συνεπής. Στην πραγματικότητα, οι διαμετρικά αντιφατικές και ταυτόχρονες θέσεις του στο ζήτημα δημιούργησαν, κατά την άποψη του δικαστηρίου, την εντύπωση ενός πιθανού (αλλά ουσιαστικού) σφάλματος σχετικά με την ερμηνεία του εν λόγω όρου.

Source