Η Κύπρος εφαρμόζει το μητρώο των πραγματικών κατόχων για εταιρείες και καταπιστεύματα

Η Κύπρος έχει ενεργοποιήσει το μητρώο πραγματικών κατόχων, συμπληρώνοντας έτσι τη μεταφορά της 4ης οδηγίας AML (οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) στο εθνικό δίκαιο.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση διόρισε τον Έφορο Εταιρειών και τον Επίσημο Παραλήπτη (το RoC) ως αρμόδια αρχή για την τήρηση του μητρώου των πραγματικών κατόχων σχετικά με εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα.

Οι εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες από τις 18 Ιανουαρίου 2021 για να υποβάλουν στην RoC τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Προς το παρόν, το μητρώο των πραγματικών κατόχων θα είναι προσβάσιμο από τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος προς την RoC.

Ενώ η δηµιουργία του µητρώου πραγµατικών κατόχων προέβλεπε το άρθρο 61Α (4) (α) του Νόµου του 2007 για τις δραστηριότητες πρόληψης και καταστολής του ξεπλύµατος χρήµατος, όπως τροποποιήθηκε ( Νόμος AMLΜόνο τώρα που η Κυβέρνηση εξέδωσε επικουρική νομοθεσία που ενεργοποιεί το μητρώο των πραγματικών κατόχων.

Η 4η οδηγία AML απαιτούσε από τα κράτη μέλη να επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες πραγματικής ιδιοκτησίας σε εταιρικά και άλλα νομικά πρόσωπα με επαρκώς συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο, μέσω των κεντρικών μητρώων στα οποία εκτίθενται οι πληροφορίες πραγματικής ιδιοκτησίας, θεσπίζοντας έναν σαφή κανόνα της πρόσβασης του κοινού, έτσι ώστε τρίτα μέρη να είναι σε θέση να εξακριβώσουν, σε ολόκληρη την Ένωση, ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εταιρικών και άλλων νομικών προσώπων.

Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που τελικά κατέχει ή ελέγχει τον πελάτη ή / και τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων πραγματοποιείται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) στην περίπτωση εταιρικών οντοτήτων:

(i) τα φυσικά πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν μια νομική οντότητα μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας επαρκούς ποσοστού των μετοχών (συνήθως 25%) ή δικαιωμάτων ψήφου ή ιδιοκτησιακού συμφέροντος σε αυτήν την οντότητα ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα , εκτός από μια εταιρεία που είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά και υπόκειται σε απαιτήσεις δημοσιοποίησης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή υπόκειται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που διασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών ιδιοκτησίας

(ii) εάν, αφού εξαντλήσει όλα τα πιθανά μέσα και εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι υποψίας, δεν αναγνωρίζεται κανένα άτομο βάσει του σημείου (i) ή εάν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πρόσωπα που προσδιορίζονται είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι , τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τη θέση των ανώτερων διευθυντικών υπαλλήλων, οι υπόχρεες οντότητες τηρούν αρχεία των ενεργειών που έχουν ληφθεί προκειμένου να προσδιοριστεί η πραγματική ιδιοκτησία σύμφωνα με το σημείο i) και αυτό το σημείο ·

(β) στην περίπτωση καταπιστευμάτων:

(i) ο διακανονιστής

(ii) οι διαχειριστές

(iii) το προστατευτικό, εάν υπάρχει

(iv) οι δικαιούχοι, ή όταν τα άτομα που επωφελούνται από τη νομική ρύθμιση ή οντότητα δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, η κατηγορία των προσώπων των οποίων το κύριο συμφέρον έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική ρύθμιση ή οντότητα

(v) οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον απόλυτο έλεγχο της εμπιστοσύνης μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, προβλέπεται ότι το μητρώο πραγματικών κατόχων θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή μορφή και θα είναι προσβάσιμο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 5ης οδηγίας AML (οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας).

Το μητρώο πραγματικών κατόχων θα είναι προσβάσιμο (μία φορά σε πλήρη λειτουργία) από τις αρμόδιες αρχές (όπως το Τμήμα Φορολογίας, το Τμήμα Τελωνείων και η Αστυνομία), οι υποχρεωμένες οντότητες στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας και από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό μπορεί να επιδείξει έννομο συμφέρον.

Ο νόμος AML ορίζει το «νόμιμο συμφέρον» ως αποκλειστικά το συμφέρον ενός ατόμου σε σχέση με την καταστολή των δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρημάτων και των αδικημάτων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Source