Η Κύπρος και η Γερμανία υπογράφουν πρωτόκολλο για την τροποποίηση της φορολογικής συνθήκης

Στις 19 Φεβρουαρίου 2021, υπογράφηκε ένα νέο πρωτόκολλο (πρωτόκολλο), το οποίο τροποποιεί την υφιστάμενη φορολογική συνθήκη μεταξύ Κύπρου και Γερμανίας (η συνθήκη). Μετά από απόφαση του Υπουργού του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019, το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 169.3 του Κυπριακού Συντάγματος.

Αλλαγές στη φορολογική συνθήκη

Το νέο πρωτόκολλο εισάγει, μεταξύ άλλων, τα ελάχιστα πρότυπα του ΟΟΣΑ BEPS σχετικά με τις αγορές συνθηκών και άλλες τροποποιήσεις που έχουν συμφωνηθεί διμερώς

Ενσωμάτωση του προοιμίου

Ως μέρος του πακέτου BEPS, η Δράση 6 καθορίζει ένα από τα τέσσερα ελάχιστα πρότυπα BEPS, που αφορούν τις αγορές συνθηκών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έργο του ΟΟΣΑ BEPS, απαιτεί από τις δικαιοδοσίες να συμπεριλάβουν δύο στοιχεία στις φορολογικές συμβάσεις τους: μια ρητή δήλωση για τη μη φορολόγηση (γενικά στο προοίμιο) και μία από τις τρεις μεθόδους αντιμετώπισης αγορών συνθηκών (βλ. Παρακάτω άρθρο 27).

Σύμφωνα με τη Δράση 6, συγκεκριμένη διατύπωση του προοιμίου ενσωματώνεται στη Συνθήκη, αναφέροντας ότι η Συνθήκη «σκοπεύει να εξαλείψει τη διπλή φορολογία σε σχέση με τους φόρους που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία χωρίς να δημιουργηθούν ευκαιρίες για μη φορολόγηση μέσω φοροδιαφυγής ή αποφυγής (συμπεριλαμβανομένων μέσω συμφωνιών-αγορών που αποσκοπούν στην απόκτηση ανακουφίσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία για έμμεσο όφελος κατοίκων τρίτων κρατών)

Νέο άρθρο 7: Επιχειρηματικά κέρδη

Προστέθηκε το νέο άρθρο 7 που αφορά τα επιχειρηματικά κέρδη που αποδίδονται στις μόνιμες εγκαταστάσεις. Το νέο άρθρο 7 βασίζεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ του 2010 σχετικά με την απόδοση κερδών σε μόνιμη εγκατάσταση (AOA) και έχει σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με την έκδοση πριν από το 2010 του μοντέλου 7 του μοντέλου του ΟΟΣΑ.

Κατά συνέπεια, τα κέρδη που αποδίδονται σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος για τις μόνιμες εγκαταστάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργίες που εκτελούνται, τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση κερδών σε μόνιμες εγκαταστάσεις προσεγγίζεται με την προσέγγιση τιμολόγησης μεταβίβασης (TP) που εφαρμόζεται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις βάσει της συνθήκης.

Το νέο άρθρο 7 διευκρινίζει περαιτέρω ότι εάν δεν συμφωνηθεί από τα μέρη μια προσαρμογή σχετικά με τα κέρδη μόνιμης εγκατάστασης, τα συμβαλλόμενα κράτη θα προσπαθήσουν να εξαλείψουν οποιαδήποτε διπλή φορολογία βάσει της διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας.

Τα σχόλια του AOA και του 2017 του ΟΟΣΑ στο άρθρο 7 προβλέπουν ότι το νέο άρθρο 7 ακολουθεί μια προσέγγιση δύο βημάτων.

Το πρώτο βήμα ασχολείται με μια λειτουργική και πραγματική ανάλυση του PE προκειμένου να προσδιοριστούν οι λειτουργίες «Σημαντικές Λειτουργίες Ανθρώπων» (SPF) (ή «Βασικές Λειτουργίες Επιχειρηματικής Κινδύνου» (KERT) για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) της μόνιμης εγκατάστασης, προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων και ο κίνδυνος που αναλαμβάνεται με βάση το SPF / KERT, και με βάση τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, σχεδιάστε έναν πλασματικό ισολογισμό με «τοκοφόρο» και «ελεύθερο» κεφάλαιο για τη μόνιμη εγκατάσταση.

Ως δεύτερο βήμα, και σε αυτή τη βάση, τα κέρδη αποδίδονται στη μόνιμη εγκατάσταση βάσει του νέου AOA, χρησιμοποιώντας τις Οδηγίες Τιμολόγησης Μεταβίβασης του ΟΟΣΑ, για εφαρμογή «κατ ‘αναλογία», λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρεται παραπάνω, τις λειτουργίες που εκτελούνται, τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι.

Άρθρο 25: Ανταλλαγή πληροφοριών

Το εδάφιο 5.4 της παραγράφου 5 του πρωτοκόλλου της συνθήκης διαγράφηκε από τη συνθήκη. Αυτή η παράγραφος υποχρέωσε τα συμβαλλόμενα κράτη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος του άλλου κράτους (χρησιμοποιώντας τους δικούς του εγχώριους πόρους συλλογής), σε περιπτώσεις όπου το ζητούμενο συμβαλλόμενο κράτος δεν χρειάζεται τέτοιες πληροφορίες για δικούς του φορολογικούς σκοπούς.

Νέο άρθρο 27: Δικαίωμα παροχών

Στο άρθρο 27 προστέθηκε νέα παράγραφος που αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας σε ειδικές περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, η συνθήκη εφαρμόζει το Principal Purpose Test (PPT), το οποίο είναι, μεταξύ άλλων, ένας από τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για να επιτεθούν στις συμφωνίες αγορών συνθηκών ως απάντηση στην ενέργεια 6 του BEPS.

Με την προσθήκη της ρήτρας PPT στο άρθρο 27 καθίσταται σαφές ότι δεν θα χορηγηθεί όφελος στον φορολογούμενο δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, «εάν είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι η απόκτηση αυτού του οφέλους ήταν ένας από τους κύριους σκοπούς οποιασδήποτε ρύθμισης ή συναλλαγής που προέκυψε άμεσα ή έμμεσα σε αυτό το όφελος, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η παροχή αυτού του οφέλους ήταν σύμφωνη με το αντικείμενο και τον σκοπό της φορολογικής συνθήκης ».

Ως αποτέλεσμα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τέτοια οφέλη είναι σύμφωνα με το αντικείμενο και το σκοπό της συνθήκης και ότι δεν υπάρχει φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή ή αγορές.

Εναρξη ισχύος

Η δημοσίευση του πρωτοκόλλου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κύπρου σημαίνει ότι η Κύπρος έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο. Υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο μέρη θα κυρώσουν το πρωτόκολλο έως το τέλος του 2021, οι τροποποιήσεις της συνθήκης θα πρέπει να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Βασικά προϊόντα

Η καθιέρωση ελάχιστων προτύπων BEPS σχετικά με τη φορολογική συνθήκη μεταξύ Κύπρου και Γερμανίας ενισχύει την ικανότητα τόσο των αρμόδιων φορολογικών αρχών να αμφισβητήσουν τις αγορές συνθηκών, τη φοροαποφυγή είτε τις συναλλαγές που δεν έχουν οικονομική ουσία.

Έτσι, οι φορολογούμενοι πρέπει να επιδιώκουν να εξετάσουν προσεκτικά την ευθυγράμμιση της οικονομικής ουσίας με την κατανομή κερδών, καθώς και τους συνολικούς επιχειρηματικούς σκοπούς για τις συναλλαγές τους για την αντιμετώπιση τέτοιων φορολογικών κινδύνων.

Περαιτέρω, η νέα διατύπωση του άρθρου 7 του επιχειρηματικού εισοδήματος τροποποιεί τους κανόνες κατανομής τέτοιων επιχειρηματικών κερδών μεταξύ των κεντρικών γραφείων και των PE που ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο με τους κανόνες TP. Κατά συνέπεια, συνιστάται η τρέχουσα τεκμηρίωση και υποστήριξη για κατανομή κερδών μεταξύ κεντρικών γραφείων και μόνιμων εγκαταστάσεων για την αποφυγή καταστάσεων διπλής ή πολλαπλής φορολογίας.

Christos Theophilou

Τ: +357 22 875 720

Niki Antoniou

Τ: +357 22 875 720

Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματίες επενδυτές και τους επαγγελματίες τους συμβούλους. Είναι μόνο για ενημέρωση. Διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Όλα τα υλικά υπόκεινται σε αυστηρή τήρηση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Για βοήθεια, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

Source