Η BIS Τροποποιεί τις Ομάδες Χωρών για την Ουκρανία, το Μεξικό και την Κύπρο σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη διαχείριση των εξαγωγών

Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου (BIS) εξέδωσε έναν τελικό κανόνα στις 28 Δεκεμβρίου 2020, με τον οποίο τροποποίησε τους κανονισμούς διοίκησης εξαγωγών (EAR) για την αναθεώρηση των ονομασιών Country Group για την Ουκρανία, το Μεξικό και την Κύπρο. Η EAR ορίζει χώρες στις ομάδες χωρών (A, B, D και E) που αντικατοπτρίζουν την πολιτική ελέγχου των εξαγωγών κάθε χώρας, την πολυμερή συμμετοχή στο καθεστώς, το σύστημα και την πρακτική. Αυτές οι ομάδες χωρών χρησιμεύουν γενικά ως βάση για τη διαθεσιμότητα ορισμένων εξαιρέσεων αδειών για εξαγωγές προς τις εισηγμένες χώρες.

Σε αυτόν τον τελικό κανόνα, η BIS μετέφερε την Ουκρανία από την Country Group D: 1 (πιο περιοριστικές απαιτήσεις άδειας) στην Country Group B (λιγότερο περιοριστική). Για την Ουκρανία, ο τελικός κανόνας επισημαίνει ότι η χώρα είναι μέλος των τεσσάρων πολυμερών καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών (Australia Group, Missile Technology Control Regime, Nuclear Suppliers Group, Wassenaar Arrangement) και ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ποικιλία εξαγωγών θέματα ελέγχου. Η αλλαγή στην ομάδα επιτρέπει μια λιγότερο περιοριστική πολιτική αδειοδότησης για την εξαγωγή και επανεξαγωγή στην Ουκρανία αντικειμένων που αναφέρονται στη Λίστα Ελέγχου Εμπορίου (CCL), η οποία δεν θα υπόκειται πλέον στην πολιτική αδειοδότησης κατά περίπτωση, αλλά αντίθετα θα υπόκειται σε μια πολιτική έγκρισης αδειοδότησης.

Στον τελικό κανόνα, η BIS πρόσθεσε το Μεξικό και την Κύπρο στο Country Group A: 6 (καθιστώντας τα διαθέσιμα για την Άδεια Εξαίρεσης Στρατηγικής Εξουσιοδότησης Εμπορίου (STA)) αν και και οι δύο παραμένουν και στην Country Group B.

Για το Μεξικό, ο τελικός κανόνας σημειώνει ότι η χώρα είναι μέλος τριών πολυμερών καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών (Όμιλος Αυστραλίας, Όμιλος πυρηνικών προμηθευτών, Διακανονισμός Wassenaar) και ότι έχει συμφέροντα εθνικής ασφάλειας και πολιτικές συμβατές με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών. Για την Κύπρο, ο τελικός κανόνας σημειώνει ότι η χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ότι οι κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ εφαρμόζουν τους ελέγχους των τεσσάρων πολυμερών καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών και ισχύουν για όλα τα μέλη.

Είναι σημαντικό ότι η Κύπρος παραμένει επίσης εισηγμένη στο Country Group D: 5 (US Arms Embargoed Countries), όπου οι εξαγωγές και οι απαιτήσεις αδειοδότησης συνεχίζουν να απαιτούν επανεξέταση και συμμόρφωση με τους περιορισμούς σε είδη σε εξαγωγή 9 × 515 ή σε σειρά 600 Αριθμοί ταξινόμησης ελέγχου (ECCN).

Αυτές οι αλλαγές στην ομάδα χωρών ισχύουν από τις 28 Δεκεμβρίου 2020.

Source