Η Castor Maritime Inc. Λαμβάνει παράταση 180 ημερών από τη Nasdaq για να ικανοποιήσει τον κανόνα ελάχιστης προσφοράς Nasdaq. Ανακοινώνει την εγγραφή σε δεσμευτική επιστολή δέσμευσης για χρηματοδότηση δύο αερομεταφορέων ξηρού φορτίου

LIMASSOL, Κύπρος, 30 Δεκεμβρίου 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Η Castor Maritime Inc. (NASDAQ: CTRM), («Castor» ή «Company»), μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στην ιδιοκτησία πλοίων ξηρού φορτίου χύδην σήμερα η παραλαβή μιας επιστολής ειδοποίησης από το Χρηματιστήριο Nasdaq (“Nasdaq”) με την οποία παρέχεται στην Εταιρεία μια επιπλέον παράταση 180 ημερών, ή έως τις 28 Ιουνίου 2021, για να ανακτήσει τη συμμόρφωση με την απαίτηση ελάχιστης τιμής προσφοράς της Nasdaq («Δεύτερη Περίοδος Συμμόρφωσης») ).

Η Εταιρεία μπορεί να θεραπεύσει αυτήν την ανεπάρκεια εάν η τιμή προσφοράς κλεισίματος των κοινών μετοχών της είναι 1,00 $ ανά μετοχή ή υψηλότερη για τουλάχιστον δέκα συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου συμμόρφωσης. Η Εταιρεία σκοπεύει να ανακτήσει τη συμμόρφωση με την απαίτηση ελάχιστης τιμής προσφοράς εντός της Δεύτερης Περιόδου Συμμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης διάσπασης των μετοχών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κοινές μετοχές της Εταιρείας θα συνεχίσουν να είναι εισηγμένες και να διαπραγματεύονται στην Κεφαλαιαγορά Nasdaq.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει συνάψει δεσμευτική επιστολή δέσμευσης με ένα ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου αναμένει να λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 15,0 εκατομμυρίων δολαρίων, που εξασφαλίζεται από δύο από τους μεταφορείς ξηρού φορτίου χύδην. Η Εταιρεία αναμένει ότι η πιστωτική διευκόλυνση θα έχει όρους και προϋποθέσεις που είναι συνηθισμένοι για τη χρηματοδότηση αυτού του μεγέθους και τύπου και θα κλείσει εντός του Ιανουαρίου 2021, υπό τον όρο της διαπραγμάτευσης και της εκτέλεσης οριστικής τεκμηρίωσης.

Σχετικά με την Castor Maritime Inc.

Η Castor Maritime Inc. είναι ένας διεθνής πάροχος ναυτιλιακών μεταφορικών υπηρεσιών μέσω της ιδιοκτησίας ξηρών πλοίων χύδην φορτίου. Τα πλοία της Εταιρείας απασχολούνται κυρίως σε μεσοπρόθεσμους ναυλωτές και μεταφέρουν μια σειρά ξηρών φορτίων χύδην, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως άνθρακας, σιτηρά και άλλα υλικά κατά μήκος των παγκόσμιων ναυτιλιακών διαδρομών.

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται σήμερα από έξι πλοία ξηρού φορτίου Panamax.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας στο www.castormaritime.com

Προειδοποιητική δήλωση σχετικά με τις προοπτικές

Τα θέματα που συζητούνται σε αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να αποτελούν μελλοντικές δηλώσεις. Ο Νόμος περί Μεταρρύθμισης περί Ιδιωτικών Αξιών του 1995 παρέχει ασφαλείς λιμενικές προφυλάξεις για δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής, προκειμένου να ενθαρρύνει τις εταιρείες να παρέχουν μελλοντικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή τους. Οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν δηλώσεις που αφορούν σχέδια, στόχους, στόχους, στρατηγικές, μελλοντικά γεγονότα ή απόδοση, και υποκείμενες παραδοχές και άλλες δηλώσεις, οι οποίες δεν είναι δηλώσεις ιστορικών γεγονότων. Η Εταιρεία επιθυμεί να επωφεληθεί από τις διατάξεις περί ασφαλούς λιμένα του Νόμου περί Μεταρρύθμισης περί Ιδιωτικών Αξιών του 1995 και περιλαμβάνει αυτήν τη δήλωση προειδοποίησης σε σχέση με αυτήν τη νομοθεσία περί ασφαλών λιμένων. Οι λέξεις «πιστεύω», «πρόβλεψη», «πρόθεση», «εκτίμηση», «πρόβλεψη», «έργο», «σχέδιο», «δυναμικό», «θα», «μπορεί», «πρέπει», «αναμένω» «Σε εκκρεμότητα» και παρόμοιες εκφράσεις προσδιορίζουν τις μελλοντικές δηλώσεις. Οι μελλοντικές δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου βασίζονται σε διάφορες παραδοχές, πολλές από τις οποίες βασίζονται, με τη σειρά τους, σε περαιτέρω παραδοχές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εξέτασης των ιστορικών τάσεων λειτουργίας της διοίκησής μας, των δεδομένων που περιέχονται στα αρχεία μας και άλλων διαθέσιμων δεδομένων από τρίτους. Παρόλο που πιστεύουμε ότι αυτές οι υποθέσεις ήταν εύλογες όταν έγιναν, επειδή αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται εγγενώς σε σημαντικές αβεβαιότητες και απρόβλεπτα που είναι δύσκολο ή αδύνατο να προβλεφθούν και είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα επιτύχουμε ή θα επιτύχουμε αυτές τις προσδοκίες, πεποιθήσεις ή προβολές. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών εκδηλώσεων είτε με άλλο τρόπο. Εκτός από αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες, άλλους σημαντικούς παράγοντες που, κατά την άποψη της Εταιρείας, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστικά διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που συζητήθηκαν στις μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν γενικές συνθήκες ξηρής ναυτιλίας χύδην φορτίου, συμπεριλαμβανομένων διακυμάνσεων στις τιμές ναύλωσης και των αξιών των πλοίων, η δύναμη των παγκόσμιων οικονομιών η σταθερότητα της Ευρώπης και του ευρώ, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, μεταβολές της ζήτησης στη ναυτιλία ξηρού φορτίου χύδην, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς των πλοίων μας, μεταβολές στα λειτουργικά μας έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των αποθηκών, ξηρού αγκυροβόλιο και κόστος ασφάλισης, αλλαγές σε κυβερνητικούς κανόνες και κανονισμούς ή ενέργειες που λαμβάνονται από ρυθμιστικές αρχές, πιθανή ευθύνη από εκκρεμείς ή μελλοντικές διαφορές, γενικές εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές συνθήκες, πιθανή διακοπή των θαλάσσιων διαδρομών λόγω ατυχημάτων ή πολιτικών γεγονότων, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα το ξέσπασμα COVID-19, ο αντίκτυπος των απειλών για τη δημόσια υγεία και το ξέσπασμα αιτίες άλλων εξαιρετικά μεταδοτικών ασθενειών, ο αντίκτυπος της αναμενόμενης διακοπής της LIBOR μετά το 2021 στα επιτόκια του χρέους μας που αναφέρονται στη LIBOR, τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης και ανάπτυξης της επιχείρησής μας, βλάβες πλοίων και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πιθανή έκθεση ή απώλεια από την επένδυση σε παράγωγα μέσα, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την οικογένειά του και άλλα μέλη της ανώτερης διοίκησής μας και την ικανότητά μας να ολοκληρώνουμε συναλλαγές εξαγοράς όπως έχει προγραμματιστεί. Ανατρέξτε στις αρχειοθετήσεις μας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για πιο ολοκληρωμένη συζήτηση αυτών και άλλων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ αναφέρονται μόνο από την ημερομηνία της παρούσας, και η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε πρόθεση ή υποχρέωση να ενημερώσει τυχόν μελλοντικές προοπτικές ως αποτέλεσμα των εξελίξεων που συμβαίνουν μετά την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Petros Panagiotidis
Castor Maritime Inc.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Επικοινωνία μέσων:
Κέβιν Καρλής
Capital Link
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

.Source