Καταδίκες για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κίνησε ποινική δίωξη εργοδοτών, προϊσταμένων εταιρειών, οι οποίοι παραβίασαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία της Εργασίας. Ως αποτέλεσμα αυτών των διώξεων, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το 2020 καταδίκασε τα ακόλουθα άτομα:

1. Εταιρεία: «ένα, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣΠΑΓΩΜΕΝΟΣΦαγητό:», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παρασκευής κατεψυγμένων τροφίμων, με συνολικό πρόστιμο 1500 ευρώ για τις ακόλουθες παραβιάσεις: Κανονισμοί υγειονομικής περίθαλψης (χρήση εξοπλισμού εργασίας στην εργασία), που θέτει σε κίνδυνο τους υπαλλήλους του վտանգ άλλα άτομα στο χώρο εργασίας.

 • Έλλειψη γραπτής εκτίμησης κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων της, βάσει των οποίων λαμβάνονται μέτρα πρόληψης του κινδύνου, καθώς και η μη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων.
 • Μην τοποθετείτε κιγκλιδώματα ή άλλα μέσα προστασίας στο πάτωμα του ημιώροφο, καθώς και ανυψώστε το κιγκλίδωμα στην ημιώροφο σκάλα σε ύψος τουλάχιστον 1,10 m για να προστατεύσετε τα άτομα από πτώση από ύψος 2,5 m. ,
 • Εγκατάσταση κυλίνδρων αερίου, τους οποίους χρησιμοποιούσε για να μαγειρέψει φαγητό σε ασφαλές μέρος έξω από το κτίριό του, με κίνδυνο διαρροής αερίου ή πυρκαγιάς ή έκρηξης.
 • Έλλειψη επαρκούς καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους εργασίας, όπως χώρους μαγειρέματος, κλειστό διάδρομο γραφείου
 • Μην προφυλάσσετε τα δύο εξωτερικά κλιματιστικά στο μεσαίο όροφο.

2. Η εταιρεία «ΦΑΓΗΤΟΠΑΡΚΟ:ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΗΦΑ:,Ε:,ΝΤΟ:,ΕΠΕ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των καφέ, με συνολικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, για παραβιάσεις των κανόνων ελάχιστης ασφάλειας և προτύπων υγείας (χρήση εξοπλισμού εργασίας στο χώρο εργασίας), ασφάλειας նվազ ελάχιστων προτύπων υγείας (χρήση εξοπλισμού εργασίας στο χώρο εργασίας), անվտանգության Ασφάλεια στην εργασία և υγεία Οι νόμοι περί «ασφάλειας και υγείας στην εργασία», που έχουν προκαλέσει το θανατηφόρο τραυματισμό του υπαλλήλου του, θέτουν σε κίνδυνο τους υπαλλήλους του, καθώς και τρίτους.

 • Αποτυχία λήψης των απαραίτητων μέτρων, όπως η στερέωση της μεταλλικής θήκης αποθήκευσης στο κτίριο, η συναρμολόγηση σωστά, έτσι ώστε τα άτομα που εργάζονται στον χώρο αποθήκευσης να μην διατρέχουν κίνδυνο.
 • Αποτυχία επιλογής κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας օգտագործ Χρήση ακατάλληλων μέσων πρόσβασης σε προϊόντα (βαρέλια μπύρας, δοχεία πλαστικής μπύρας) κάτω από τη μεταλλική βάση αποθήκευσης
 • Μην λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για να αποτρέψετε την πτώση αντικειμένων που βρίσκονται κάτω από μεταλλικά ράφια αποθήκευσης.
 • Αποτυχία εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή διαχείρισης κινδύνου που περιγράφει, μεταξύ άλλων, προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποτελεσματικό σχεδιασμό, οργάνωση, έλεγχο, παρακολούθηση, δραστηριότητες σε επικίνδυνο χώρο εργασίας.

3. Ο επικεφαλής της εταιρείας καταδικάστηκε αμέσως σε φυλάκιση 10 μηνών για παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, τρεις μήνες μετά την εφαρμογή της ποινής, η ποινή μειώθηκε μέχρι την άμεση απομάκρυνσή του, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο, την παραδοχή του ατυχήματος, τις προσωπικές και οικογενειακές του συνθήκες.

4. Η απαλλαγή του ερευνητή του έργου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου μετά από ποινική έφεση στην απόφαση του 2016 σχετικά με την αντίρρησή του για την ποικιλομορφία ή την ασάφεια του κατηγορητηρίου (Υπόθεση 1371/10).

5. Εργοδότης με συνολικό πρόστιμο 4.750 ευρώ για παραβιάσεις των Κανονισμών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ειδοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων), Υποχρεωτική Ασφάλιση Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδοτών, Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. , ασφάλεια նվազ ελάχιστα πρότυπα υγείας (χρήση εξοπλισμού εργασίας στο χώρο εργασίας) և Ασφάλεια στην εργασία laws υγειονομικοί νόμοι που προκαλούν τραυματισμό σε έναν υπάλληλο են θέτουν σε κίνδυνο τους υπαλλήλους του և άλλα άτομα.

 • Αναφέρετε αμέσως στο Γραφείο Επιθεώρησης Επαγγελματικής Επικράτειας τι συνέβη στον υπάλληλο που ήταν ανίκανος για περισσότερες από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες.
 • Αποτυχία αποστολής γραπτής ειδοποίησης για το ατύχημα στο Γραφείο Απασχόλησης της πολιτείας της πολιτείας όπου συνέβη το ατύχημα, υποβολή δεόντως συμπληρωμένης πλήρους ειδοποίησης για το ατύχημα ενώ εργαζόταν με τον εργαζόμενο, κάτι που το έκανε περισσότερο από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες.
 • Ασφάλιση από τον εργοδότη σε οποιονδήποτε ασφαλιστή χωρίς ευθύνη υπαλλήλου του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.
 • Γραπτή εκτίμηση από τον εργοδότη των κινδύνων να μην είναι στη διάθεσή του, ιδίως των κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, προκειμένου να ληφθούν προληπτικά μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων.
 • Ανεπαρκής επίβλεψη των εργαζομένων από τον εργοδότη σε σχέση με τη λειτουργία της υδραυλικής πλατφόρμας ανύψωσης.
 • Αποτυχία παροχής καθοδήγησης, σχετικών πληροφοριών և εκπαίδευση στους υπαλλήλους της σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της υδραυλικής πλατφόρμας.

6. Εταιρεία: «Ε:,ΡΕ:,ΜΙΚΡΟ:,Μου:,ΜΙΚΡΟ:, ΕΠΕ», δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής λαμαρίνας, εκτύπωσης αυτοκόλλητων πλαστικών μεμβρανών, με πρόστιμο συνολικά 5.750 ευρώ για άλλες παραβιάσεις των Κανονισμών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Κανονισμών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ειδοποιήσεις Ατυχημάτων και Ατυχημάτων) ) Κανονισμοί, νόμοι για την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης των εργοδοτών, νόμοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (Ελάχιστα χαρακτηριστικά προσωρινών ή κινητών εργοταξίων), κανονισμοί, νόμοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία που οδήγησαν στο θάνατο ενός θύματος. Ο τραυματισμός του δεύτερου υπαλλήλου του κινδυνεύει από τους υπαλλήλους του, καθώς και από άλλα άτομα.

 • Μη παροχή γραπτής αξιολόγησης των κινδύνων για την επαγγελματική υγεία των υπαλλήλων της its που δεν εργάζονται αλλά έχουν υποστεί τις δραστηριότητές της, βάσει των οποίων αποφάσισε να λάβει προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων πρόωρης πρόληψης. Κίνδυνοι արկել λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις.
 • Αποτυχία εφαρμογής ενός κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή διαχείρισης κινδύνων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σεμινάρια ανάληψης κινδύνων σχετικά με αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα, αποτελεσματικό σχεδιασμό, οργάνωση, έλεγχο, παρακολούθηση και επανεξέταση των διασφαλίσεων.
 • Αποτυχία παροχής της φόρμας κοινοποίησης ατυχημάτων σωστά, πλήρως, στην αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας της περιοχής εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα του ατυχήματος.
 • Αποτυχία ασφάλισης του υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.
 • Μην προετοιμάζετε ένα σχέδιο ασφάλειας անվտանգության υγείας πριν από τη λειτουργία του χώρου, το οποίο περιγράφει, μεταξύ άλλων, τους κανόνες ασφάλειας του χώρου հատուկ ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για εργασία που συνεπάγεται ειδικούς κινδύνους πτώσης από το ύψος.
 • Παροχή ασφαλούς μεθόδου συντήρησης εξοπλισμού πινακίδας և συντήρησης.
 • Έλλειψη επαρκούς ελέγχου επί των υπαλλήλων της.

7. Εταιρεία: «ΠΑΦΙΛΗGE SC AGIT & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:ΕΠΕ», η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ικριωμάτων և δομικών εξοπλισμών που σχετίζονται με μεταλλικά χυτά, με συνολικό πρόστιμο 1700 ευρώ για τις ακόλουθες παραβιάσεις: Επαγγελματική ασφάλεια management διαχείριση υγείας և ασφάλεια standards πρότυπα υγείας (χρήση εξοπλισμού εργασίας) Κανονισμοί που θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους του , όπως και άλλοι άνθρωποι.

 • Αποτυχία παροχής γραπτής αξιολόγησης του κινδύνου για την υγεία ή την ασφάλεια στους υπαλλήλους της, εκτός από εκείνους που δεν εργάζονται για αυτό, αλλά για εκείνους που δεν εργάζονται στις δραστηριότητές της, βάσει των οποίων λαμβάνονται προληπτικά միջոցառ προστατευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων ακριβούς εντοπισμού. κινδυνεύει և προφυλάξεις.
 • Αποτυχία εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή διαχείρισης κινδύνων, το οποίο περιγράφει, ιδίως, αποτελεσματικό σχεδιασμό, οργάνωση, έλεγχο, παρακολούθηση και μέτρα ελέγχου, έναν χώρο εργασίας που φέρει κινδύνους.
 • Μην εργάζεστε և Παρέχετε στον υπάλληλό σας ή σε άλλα άτομα όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία աշխատանքի τη χρήση του γερανού.

8. Εργοδότης με συνολικό πρόστιμο 2500 ευρώ για περαιτέρω παραβιάσεις των “Κανονισμών Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία”, “Κανόνες για την Ασφάλεια στην Εργασία και την Υγεία” (“Προσωρινές Προσωρινές ή Κινητές Κατασκευές”) και “Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία” : Νόμοι που θέτουν σε κίνδυνο τους υπαλλήλους και άλλα άτομα.

 • Αποτυχία παροχής γραπτής αξιολόγησης του κινδύνου για την υγεία ή την ασφάλεια στους υπαλλήλους του, σε άλλα άτομα που δεν εργάστηκαν γι ‘αυτόν, αλλά που υπέστησαν από τις δραστηριότητές του, βάσει των οποίων αποφάσισε να λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων πρόωρης πρόληψης. κινδύνους արկել λήψη προληπτικών μέτρων.
 • Αποτυχία εφαρμογής ενός κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή διαχείρισης κινδύνων που περιγράφει, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου-ελέγχου καθώς και προληπτικά μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για επικίνδυνες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας.
 • Αποτυχία προετοιμασίας ενός σχεδίου ασφάλειας և υγείας πριν από τη λειτουργία του εργοταξίου, το οποίο περιγράφει, μεταξύ άλλων, τους κανόνες ασφάλειας του χώρου հատուկ ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για εργασίες που αφορούν ειδικούς κινδύνους.
 • Αποτυχία να διασφαλιστεί ότι ο εργοδότης που έχει αναλάβει μέρος των εργασιών καθαρισμού λαμαρίνας, αυτοκόλλητων φύλλων και εγκατάστασης διαθέτει κατάλληλο σύστημα ασφαλείας, καθώς και κατάλληλη, επαρκή γραπτή αξιολόγηση κινδύνου.

9. Ο επικεφαλής της εταιρείας με συνολικό πρόστιμο 2500 ευρώ για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Source