Μισθοί Κυπρίων εργαζομένων μέσω στατιστικών

Η Έρευνα Εισοδήματος Κύπρου του 2018 δημοσιεύθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία πριν από λίγες ημέρες, καταγράφοντας τον μέσο μισθό των Κυπρίων εργαζομένων ανά φύλο, επαγγελματική κατηγορία και οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διενεργήθηκε σε διάστημα 4 ετών, για το 2018, οι μέσες συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ήταν κατά μέσο όρο 1837 ευρώ (άνδρες – 1.977 ευρώ και γυναίκες – 1.676 ευρώ).

Σε σύγκριση με τα μηνιαία κέρδη που καταγράφηκαν το 2014, σημειώθηκε αύξηση των παραγγελιών Από 5,1% (άνδρες – 5,2% και γυναίκες – 5,0%). Το 2018, ο μηνιαίος μισθός των εργαζομένων (1.837 ευρώ) παραμένει κάτω από το επίπεδο του 2010 (1.890 ευρώ).

Ετήσια κέρδη
Ο μέσος όρος των ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ήταν κατά μέσο όρο: 23.791 ευρώ (άνδρες – 25.618 ευρώ και γυναίκες – 21.706 ευρώ).

Σε σύγκριση με τα ετήσια κέρδη που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος 2014 υπήρξε μια αύξηση στην κατάταξή του 5,2% (άνδρες – 5,1% και γυναίκες – 5,3%). Το 2018, ο ετήσιος μισθός των εργαζομένων (23.791 ευρώ) παραμένει χαμηλότερος από το επίπεδο του έτους 2010 (24.530 ευρώ)

Ποιοι εργαζόμενοι πληρώνονται περίπου και ποιοι όχι;

Σύμφωνα με την έρευνα, η κατηγορία των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης πλήρους απασχόλησης և έτους ταξινομείται ως 1 – Ανώτεροι Διευθυντές-Διαχειριστές “αντίστοιχα 5.697 Ευρώ Eur 76 919 Ευρώ,

Κατηγορίες όπου παρατηρήθηκε το χαμηλότερο μέσο μέσο μηνιαίο և ετήσιο εισόδημα των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, α. Κατηγορία “9 – Ειδικευμένοι εργαζόμενοι, χειροτεχνίες և μικρές βιοτεχνίες”, αντίστοιχα 1.146 ευρώ և 14 682 ευρώ և β) “6 – ειδικευμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, δασοφύλακες և αλιείς”, αντίστοιχα 1.177 ευρώ և 14 713 ευρώ (κατηγορία μικρές) ) προσωπικό για αυτήν τη μελέτη),

Ποιες περιοχές πληρώνονται περισσότερο;

Το 2018, ο τομέας της οικονομικής δραστηριότητας με το υψηλότερο ετήσιο εισόδημα των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ήταν ο τομέας “Β – Ορυχεία և ορυχεία »(τομέας πολύ χαμηλού εισοδήματος), με μέσο μισθό 3225 ευρώ և 45.247 ευρώ, αντίστοιχα. Ακολουθείται από το “Κ. Τομέας χρηματοοικονομικής և ασφαλιστικής δραστηριότητας », του οποίου το μέσο μηνιαίο εισόδημα είναι 3.017 ευρώ και το μέσο ετήσιο εισόδημα είναι 39.886 ευρώ.

Ο τομέας έχει το χαμηλότερο μέσο μηνιαίο և ετήσιο εισόδημα των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης “I – υπηρεσίες διαμονής – υπηρεσίες τροφοδοσίας”, αντίστοιχα, 1.229 ευρώ և 15.940 ευρώ, καθώς και στην ενότητα “Δραστηριότητες S-Άλλες υπηρεσίες”, αντίστοιχα, 1.285 ευρώ և 16.096 ευρώ.

Ποιο είναι το μέσο ωριαίο κέρδος;

Το 2018, ο μέσος ωριαίος μισθός των εργαζομένων ήταν 10,78 ευρώ για υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και 8,08 ευρώ για υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Οι άνδρες πλήρους απασχόλησης κέρδισαν κατά μέσο όρο 11,33 ευρώ, γυναίκες – 10,15 ευρώ και άνδρες μερικής απασχόλησης – 7,99 ευρώ και γυναίκες – 8,16 ευρώ.

Σε σύγκριση με το 2014, αύξηση 3,1% στις ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και αύξηση 14,5% στις ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων μερικής απασχόλησης.

Η αύξηση των μισθών μερικής απασχόλησης οφείλεται στη μεγάλη αύξηση του αριθμού τους σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, ιδίως στους διορισμούς “Ειδικευμένα”, “Τεχνικά և Βοηθός և που σχετίζονται με επαγγέλματα”.

Source