Ξεκίνησε η περίοδος ένστασης στις λίστες κρεμαστρών για το «πρόγραμμα εκλαΐκευσης μικρών βοοειδών».

πανό99

Οι λίστες κρεμαστρών θα τεθούν σε αναστολή σήμερα, αύριο και Πέμπτη, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, εκείνοι που έχουν υποβάλει αίτηση για την επέκταση του προγράμματος κτηνοτροφίας προβάτων με τις συνεισφορές του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και του Τουρκικού Οργανισμού Συνεργασίας και Συντονισμού (TİKA) προκειμένου να υποστηρίξουν τους κατοίκους της περιοχής και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων και τον αριθμό των επιχειρήσεων προκειμένου να καλύψουν την ανάγκη εγγραφής στο Hellim. Οι δηλώσεις τους εξετάστηκαν από την Τεχνική Επιτροπή.

Ως αποτέλεσμα των εξετάσεων που έγιναν βάσει εγγράφων, οικισμών και γης, τα ευρήματα ανακοινώθηκαν με λίστες κρεμαστρών.

Οι λίστες κρεμαστρών θα παραμείνουν σε αναστολή σήμερα, αύριο και Πέμπτη. Όσοι υποβάλλουν αίτηση θα μπορούν να εξετάσουν τα πορίσματα της Επιτροπής και να προσφύγουν στο Τμήμα Κτηνοτροφίας Ατυχημάτων Προβλήτων σε περίπτωση ένστασης.

Εξηγήθηκαν επίσης τα θέματα για τα οποία οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν ένσταση και τα έγγραφα που πρέπει να λάβουν κατά την υποβολή έφεσης.

Κατά συνέπεια, όσοι αντιτίθενται στο δεύτερο άρθρο θα υποβάλουν φωτοτυπία των δελτίων ταυτότητάς τους με τα πρωτότυπα.

Όσοι αντιτίθενται στο τέταρτο άρθρο πρέπει να υποβάλουν έγγραφο από το Κτηνιατρικό Γραφείο που να αποδεικνύει την ύπαρξη του ζώου. Ωστόσο, δηλώθηκε ότι το σχετικό έγγραφο πρέπει να δείχνει την παρουσία ζώων πριν από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης (7 Δεκεμβρίου 2020).

Σε όσους αντιτάχθηκαν στο έκτο άρθρο ζητήθηκε να υποβάλουν ένα έγγραφο που να δείχνει ότι δεν έλαβαν μισθό από το Υπουργείο Οικονομικών και Λογιστηρίου, καθώς και από το αρμόδιο ίδρυμα, εάν το κρίνει απαραίτητο από την επιτροπή.

Στη δήλωση, αναφέρεται ότι όσοι αντιτάχθηκαν στο έβδομο άρθρο ισχυρίστηκαν ότι είχαν δικό τους κατάλληλο καταφύγιο, αλλά αυτές οι προϋποθέσεις αποφασίστηκαν από την επιτροπή μέσω επιτόπιου ελέγχου.

Σύμφωνα με τη δήλωση που έγινε, οι προϋποθέσεις αίτησης αποτελούνταν από τα ακόλουθα στοιχεία:

«Όντας πολίτης της ΤΔΒΚ, ηλικίας 18-40, κατά προτίμηση γυναίκα, κατά προτίμηση δεν έχει ζώα ή δεν έχει έως και 20 αναπαραγωγικά αιγοπρόβατα, δεν έχει περισσότερα από 20 αναπαραγωγικά αιγοπρόβατα συνολικά, που κατοικούν στα όρια της περιοχής İskele, Δεν λαμβάνει μισθό, έχοντας κατάλληλο καταφύγιο στα σύνορα της περιφέρειας İskele που διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, αποδεχόμενος τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης που εκπόνησε το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος, ένα επιχειρηματικό πιστοποιητικό για όσους ασχολούνται με την κτηνοτροφία.

πανό134

Source