Οι δραστηριότητες της EASO επεκτείνονται σε όλες τις μεγάλες χώρες της ΕΕ πρώτης άφιξης – Κόσμος

Το 2021, η επιχειρησιακή υποστήριξη της EASO προς τις εθνικές αρχές ασύλου και υποδοχής θα καλύψει και τα πέντε κράτη μέλη της Μεσογείου της ΕΕ που λαμβάνουν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου, αντιπροσωπεύοντας το 50% του προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ξεκίνησε την επιχειρησιακή υποστήριξη στις αρχές υποδοχής στην Ισπανία, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα μετά την υπογραφή του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη χώρα. Η Ισπανία είναι τώρα η πέμπτη συνεχιζόμενη λειτουργία της EASO, αξιοποιώντας και προσθέτοντας τα πρωτοφανή επίπεδα υποστήριξης και παραγωγικότητας που επιτεύχθηκαν το 2020 στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα.

Το 2021, η EASO θα αναπτύξει περίπου 2.000 άτομα στα πέντε κράτη μέλη, εκ των οποίων περίπου 1.000 άτομα Ελλάδα. Ενώ το προσωπικό που αναπτύσσεται στην Ελλάδα θα παραμείνει σταθερό σε σύγκριση με το 2020, θα σημειωθούν σημαντικές αυξήσεις το 2003 Κύπρος (84 το 2020, 185 το 2021 [+120 %]) και Μάλτα (65 το 2020 · 149 το 2021 [+129 %]). Το προσωπικό περιλαμβάνει υπευθύνους εργασίας, διερμηνείς, εμπειρογνώμονες ευπάθειας, προσωπικό υποστήριξης πεδίου, προσωπικό υποδοχής, ερευνητικούς και διοικητικό προσωπικό.

Κατά τους επόμενους 12 μήνες, ο Οργανισμός θα δεσμευτεί πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ στις λειτουργίες της, που αντιστοιχεί στο ήμισυ περίπου του συνολικού προϋπολογισμού της EASO. Πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ (64%) αυτού θα δεσμευτούν για επιχειρησιακές δραστηριότητες το 2007 Ελλάδα.

Κάθε ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο ακολουθεί εκτίμηση αναγκών που πραγματοποιείται από κοινού με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές και, επομένως, προσαρμόζεται στο εν λόγω κράτος μέλος. Ενώ η υποστήριξη προς την ** Ισπανία ** θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου υποδοχής αιτούντων άσυλο, η λειτουργία της EASO στην ** Ιταλία ** θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ποιότητα των διαδικασιών ασύλου, στην τυποποίηση και στις διαδικασίες δευτεροβάθμιας διαδικασίας (ένσταση) υπό λιγότερες πιέσεις στην υποδομή πρώτης παρουσίας και υποδοχής της χώρας. Θα παρέχει επίσης ευρύτερη υποστήριξη στο σύστημα υποδοχής και θα ανταποκρίνεται σε εκδηλώσεις αποβίβασης και εθελοντικής μετεγκατάστασης.

Οι δραστηριότητες της EASO στο Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα είναι περιεκτικές. Περιλαμβάνουν συνέντευξη των αιτούντων, σύνταξη γνωμοδοτήσεων, υποστήριξη ευπάθειας, υποστήριξη στις μονάδες του Δουβλίνου και διαρθρωτική βοήθεια όσον αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η EASO συνεργάζεται επίσης με τους εταίρους της για την εισαγωγή εργαλείων ΤΠΕ που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων συστημάτων ασύλου.

Σε Ελλάδα, Η EASO θα συνεχίσει να μετατοπίζει την υποστήριξή της από τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειονότητα των καθυστερήσεων στα νησιά εκκαθαρίστηκε το 2020. Η EASO θα συνεχίσει επίσης να διευκολύνει τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων παιδιών σε μέλη της ΕΕ Δηλώνει και θα υποστηρίξει τη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέσβο.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα επιχειρησιακά σχέδια του 2021 εδώ:

Τυχόν περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Source