Οι κινήσεις που επιτρέπονται με βάση τις νέες οδηγίες του υπουργείου. Υγεία:

Πώς θα λειτουργούν οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών;

Οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών (για παράδειγμα, δικηγορικά γραφεία, λογιστικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), εκτός από τις κύριες υπηρεσίες που αναφέρονται στο διάταγμα, λειτουργούν εξ αποστάσεως. Επιτρέπεται η φυσική παρουσία των εργαζομένων στον επαγγελματικό χώρο, ο οποίος, εάν ο εργοδότης το επιθυμεί, δεν υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων με ελάχιστη παρουσία τριών (3) ατόμων – το πολύ 20 ατόμων.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,

Είναι κατανοητό ότι εάν η εταιρεία λειτουργεί σε περισσότερα από ένα κτίρια, επιτρέπεται η φυσική παρουσία των εργαζομένων, όχι περισσότερο από το 15% κάθε περιοχής, παρουσία τουλάχιστον τριών (3) ατόμων, դեպքում το πολύ 20 ατόμων.

Για εταιρείες που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, επιτρέπεται η φυσική παρουσία των εργαζομένων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15% κάθε νομικής οντότητας (δηλαδή κάθε εταιρεία), παρουσία τουλάχιστον τριών (3) ατόμων, εάν ο εργοδότης το επιθυμεί, և το πολύ 20 Ανθρωποι. : Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αρχεία υγείας.

Τα γραφεία βιομηχανιών, κατασκευών και παρόμοιων εταιρειών εμπίπτουν στον παραπάνω κανονισμό;

Ναι, τα γραφεία της βιομηχανίας, των κατασκευών και παρόμοιων εταιρειών εμπίπτουν στον παραπάνω κανονισμό. Για παράδειγμα, στη λογιστική μιας κατασκευαστικής εταιρείας, επιτρέπεται η φυσική παρουσία των εργαζομένων, η οποία δεν υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, παρουσία τουλάχιστον τριών (3) ατόμων, εάν το επιθυμεί ο εργοδότης, και το πολύ 20 ατόμων. Για παράδειγμα, στο αρχιτεκτονικό γραφείο, επιτρέπεται η φυσική παρουσία των εργαζομένων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, παρουσία τουλάχιστον τριών (3) ατόμων, εάν το επιθυμεί ο εργοδότης, և το πολύ 20 ατόμων. Είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικοί-κατασκευαστές, μπορούν να εκτελέσουν εξωτερικές εργασίες, όπως επιτόπια έρευνα ή κατασκευή κτιρίων κ.λπ.

Παραμένουν παρόμοια κατασκευαστικά καταστήματα για εξυπηρέτηση πελατών;

Όχι, δεν επιτρέπεται η εργασία για εξυπηρέτηση πελατών σε καταστήματα παρόμοιων κατασκευαστικών εταιρειών, όπως καταστήματα που πωλούν υδραυλικά κλπ. Είναι σαφές ότι αυτά τα καταστήματα εξυπηρετούν επαγγελματίες στον τομέα των κατασκευών (για παράδειγμα, κλειδαράδες, ηλεκτρολόγοι, κατασκευαστές κ.λπ.).

Source