Ο σημαντικός ρόλος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Η Τουρκία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ το νέο έτος. Από το 2021, η Τουρκία, εντός του ΝΑΤΟ, “Κοινή ομάδα δράσης υψηλού επιπέδου ετοιμότητας” θα αναλάβει τη διοίκηση.