Προσοχή! Επικίνδυνη μάσκα այլ άλλα προϊόντα στην αγορά (φωτογραφίες)

Επικίνδυνη μάσκα այլ άλλα προϊόντα στην αγορά. Η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει

Επικίνδυνα προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών Ταχείας Πληροφορίας (RAPEX), τα ακόλουθα προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1. Σκούτερ εξισορρόπησης κινεζικής καταγωγής.

Αναφορά RAPEX. Έκθεση 7, αρ. 12 οδηγίες A12 / 00201/21

Όταν το νερό μπορεί να εισέλθει στο φορτιστή του προϊόντος, և το ίδιο το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στην υγρασία, καθώς δεν είναι σωστά μονωμένο από τη διείσδυση του νερού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα που προκαλούν υπερθέρμανση και πυρκαγιά. Μπορεί επίσης να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, να εντοπίσει προσβάσιμα μέρη, να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πτώση του χρήστη ή ζημιά από δυσλειτουργία. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών αυτοκινήτου, καθώς και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60335-1 և 2 29 EN 60529.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής καταγωγής.

Αναφορά RAPEX. Έκθεση 7, αρ. Χωρίς αναφορά INFO / 00045/21

Το προϊόν διαφημίζεται για προστασία σωματιδίων, αλλά η ικανότητα φιλτραρίσματος δεν έχει κοινοποιηθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό. Ως αποτέλεσμα, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας և υγείας և μπορεί να μην προστατεύεται επαρκώς εάν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Ατομικής Προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω προϊόντα μπορείτε να βρείτε στο RAPEX στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί την καταναλωτική εταιρεία, εάν εντοπίσει τα παραπάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος: 22405663 ή 22405603 ή 22405604

Source