Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Υποστήριξης … Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας καλεί φοιτητές և (ή) απόφοιτους և (ή) υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω δημόσιας σύμβασης σε σχέση με διαγωνισμό. Προμήθεια βοηθητικών υπηρεσιών από φοιτητές և (ή) απόφοιτους և (ή) υπαλλήλους Ανάγκες Κέντρων Εμβολίων COVID-19 για περίοδο τριών (3) μηνών σε κάθε σύμβαση, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους τρεις μήνες για να υποβάλουν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες ηλεκτρονικά form τη φόρμα αίτησής σας από τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy) ή από το σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https: //www.eprocuction .gov.cy) և υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι Πέμπτη 2021. 22 Απριλίου, 9 μ.μ.

Source