Πρόδεια. Πουλά το 41% ​​της Vibrana Holdings στον Κυπριακό Όμιλο YODA

Η εταιρεία Prodea, ανακοινώνοντας στις 28 Δεκεμβρίου, αναφέρει ότι έχει υπογράψει εμπορική συμφωνία με την εταιρεία του κυπριακού ομίλου “YODA Group”, κ. Για τη μεταφορά 41% του Ιωάννη Παπαλέκα, την οποία κατέχει το “100” στην Vibrana Holdings Ltd. Η Cyprus Tourism Development Company Ltd κατέχει μερίδιο στο The Landmark Nicosia, Λευκωσία.

Στο τέλος της συναλλαγής, η Prodea Investments θα διατηρήσει το 49% της Vibrana Holdings Ltd και το 10% της Invel Real Estate Flowpulse Ltd.

Η τελική τιμή της συναλλαγής θα καθοριστεί την ημέρα της μεταβίβασης μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία της ακίνητης περιουσίας ως 61,3 εκατομμύρια ευρώ, adjusted θα προσαρμοστεί σύμφωνα με το μεταβιβαζόμενο ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη την ενοποιημένη οικονομική θέση της Vibrana Holdings Ltd από την 31.12.2020.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Κύπρου.

Το τέλος της συναλλαγής εκτιμάται έως τις 30.03.2021.

,Source