Πρόστιμο 1300 ευρώ στην εταιρεία … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προώθησε την ποινική δίωξη κατά του εργοδότη για παραβίαση των διατάξεων της Νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία της Εργασίας.

Ως αποτέλεσμα αυτών των διώξεων, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας το 2020 καταδίκασε το ακόλουθο νομικό πρόσωπο:

MM MELFICACONSTRUCTIONLTD, κατασκευαστική εταιρεία με συνολικό πρόστιμο 1.300 € για τις ακόλουθες παραβιάσεις: ασφάλεια και υγεία στην εργασία (κοινοποίηση ατυχήματος regulations κανονισμοί επικίνδυνων ατυχημάτων) տանգ Ασφάλεια և υγεία (Προσωρινή προσωρινή ή κινητή κατασκευή) ) Κανονισμοί που έχουν προκαλέσει τραυματισμούς εργαζομένων σε άτομα που απειλούνται στο χώρο εργασίας.

(α) Αποτυχία άμεσης ενημέρωσης του αρμόδιου γραφείου εργασίας για ατύχημα σε περίπτωση ατυχήματος ενώ συνεργάζεται με έναν από τους υπαλλήλους του.

(β) Εγκατάσταση στερεού κλωβού σε ικριώματα τουλάχιστον 1,10 m από το πάτωμα, ασπίδα ή άλλο εμπόδιο τουλάχιστον 0,15 m από το δάπεδο, χειρολισθήρα և οριζόντιο στοιχείο έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ του θώρακα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 m άλλα μέτρα για την αποτροπή πτώσης των ανθρώπων από ύψος περίπου 2-4 μέτρων.

Source