Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 … Δημοσιογράφος Κύπρος

Το πρώτο πενταετές εθνικό σχέδιο δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών στις 22 Δεκεμβρίου.

Η εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών μέσω της εξωτερικής πολιτικής, η προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και η πραγματοποίηση σχετικών σεμιναρίων συνεργασίας. άλλα κράτη, αναφέρεται στη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Προστίθεται ότι η έγκριση αυτού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 2021-2025, το οποίο εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Γραφείου του Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συντονισμό με τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, συμπίπτει με το τέλος του 20. Χρόνια μετά την έγκριση του ψηφίσματος 1325 από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελείται από τέσσερις κύριους πυλώνες, οι οποίοι, αντίστοιχα, περιλαμβάνουν Ψήφισμα և Ενίσχυση, Συνηγορία, Πρόληψη և Προώθηση / Πληροφόρηση, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι η αναγνώριση των δυσανάλογων և άνευ προηγουμένου συνεπειών της ένοπλης σύγκρουσης. χρησιμοποιώντας τις γυναίκες experience την εμπειρία τους στην πρόληψη συγκρούσεων և διευθέτηση καθώς και την ειρήνη.

“Το σχέδιο καθορίζει τη βάση για μια συνεκτική οριζόντια πολιτική που, μεταξύ άλλων, θα δημιουργήσει κατάλληλες συνέργειες μεταξύ των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών”, ανέφερε η δήλωση.

Σε σχέση με την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το Υπουργείο Εξωτερικών ευχαριστεί δημόσια τον Επίτροπο για την Ισότητα των Φύλων, τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη συνεργασία τους στην προετοιμασία του σχεδίου προγράμματος.

Σημειώνει το γεγονός ότι η Κυπριακή ΜΚΟ επιλέχθηκε πρόσφατα ως μία από τις τέσσερις οργανώσεις που συμμετείχαν στη συζήτηση για την εφαρμογή της από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ψήφισμα 325, στο πλαίσιο των γεγονότων που έλαβαν χώρα 20 χρόνια μετά την έγκρισή του. Οι κοινές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση αποκτούν διεθνή αναγνώριση.

Τέλος, σημειώνεται ότι η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών ενισχύει τις προσπάθειες για επίτευξη πλήρους, αποτελεσματικής ισότητας, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευημερία των κοινωνιών, δημιουργώντας τα θεμέλια για αειφόρο ανάπτυξη και προοπτικές.

Source