*** *** ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ CUP TURSG Inc. (Φόρμα Γενικών Πληροφοριών Εταιρείας)

*** *** ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ CUP TURSG Inc.

*** *** ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ TURSG Inc. (Φόρμα Γενικών Πληροφοριών Εταιρείας)

Πληροφορίες για τη διαχείριση
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Όνομα-Επώνυμο Πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του νομικού προσώπου Μέλος Φύλο Θέση επάγγελμα Ημερομηνία πρώτης εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανεξάρτητα από το εκτελεστικό συμβούλιο ή όχι, οι θέσεις που έχουν αναληφθεί στην εταιρεία τα τελευταία 5 χρόνια οι τρέχουσες θέσεις που έχουν πραγματοποιήσει εκτός της εταιρείας έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στον έλεγχο, τη λογιστική και / ή τα οικονομικά Μετοχικό κεφάλαιο (%) Αντιπροσωπεύοντας την ομάδα μετοχών Ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου Σύνδεση με την ανακοίνωση του PDP Συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ανεξαρτησίας κατά πόσον το ανεξάρτητο μέλος έχει αξιολογηθεί από την επιτροπή διορισμού εάν το ανεξάρτητο μέλος ήταν μέλος που έχασε τις επιτροπές ανεξαρτησίας που συμμετείχαν και καθήκον
ATİLLA BENLİ men Πρόεδρος Ασφαλιστές 01.16.2019 Μη Εκτελεστικός Βοηθός Γενικός Διευθυντής Τουρκικής Ασφάλισης και Πρόεδρος της Ένωσης Αντασφαλιστικών Εταιρειών, TVF Financial Investment Joint Stock Company Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ταμείου Εγγυήσεων Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης, TARSİM Αγροτικών Ασφαλίσεων Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, JCR Eurasia Αξιολόγηση σε .ΜΙΚΡΟ. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Türk P&I Sigorta A.Ş. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης Συνταξιοδοτικό Ταμείο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ναι – Όχι ανεξάρτητο μέλος –
ÇAĞATAY Abras Άντρας Αντιπρόεδρος του Οικονομικού / Σύμβουλου Επενδύσεων 06.02.2020 Μη Εκτελεστικοί Λειτουργοί Όχι – Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Wealth Funds Investments, μέλη της ομάδας εργασίας TUSIAD Energy, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TVF Financial Investments, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Kayseri Sugar Factory Ναι – Ανεξάρτητο μέλος Όχι – Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης
MUHAMMED MAHMUT ER Άνδρας Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μηχανικός Υπολογιστών 10.09.2020 Μη Εκτελεστικός – Όχι Όχι Ανεξάρτητο Μέλος – Όχι –
MURAT AKBALIK Άνδρας Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ακαδημαϊκός 02.06.2020 Μη Εκτελεστικός – Προϊστάμενος Τμήματος Κεφαλαιαγορών στο Πανεπιστήμιο Marmara School of Banking and Insurance, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Marmara, Ινστιτούτο Τραπεζών και Ασφαλιστικών Πανεπιστημίων Marmara Βοηθός Διευθυντής Ινστιτούτου Τραπεζών και Ασφαλίσεων Ναι – Αξιολογημένο Ανεξάρτητο Μέλος Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Επικεφαλής Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Επιτροπής Έγκαιρης Ανίχνευσης Κινδύνων
MEHMET AYDOĞDU Άνδρας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ασφαλιστής 02.06.2020 Μη Εκτελεστικός – – Ναι – Αξιολογήθηκε ανεξάρτητο μέλος Όχι Έγκαιρη ανίχνευση Μέλους της Επιτροπής Κινδύνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Προσωπικό που έχει δύναμη στη διαχείριση
Όνομα-Επώνυμο Θέση Επαγγελματικές θέσεις που κατέχονται στην Εταιρεία τα τελευταία 5 χρόνια Τρέχουσες θέσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός της εταιρείας
ATİLLA BENLİ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Δημόσιος Λογιστής CHIEF EXECUTIVE OFFICER Πρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών, TVF Financial Investment Joint Stock Company Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ταμείου Εγγυήσεων Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης, TARSİM Αγροτικών Ασφαλιστικών Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, JCR Eurasia Αξιολόγηση .ΜΙΚΡΟ. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Türk P&I Sigorta A.Ş. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συνταξιοδότησης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ασφαλιστές REMZİ SMOKE Αντιπρόεδρος – Επικεφαλής της Τουρκίας και του Τουρκικού Γραφείου Ασφάλισης Αυτοκινήτων της P & I Inc. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
BİLAL TÜRKMEN Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικός Διαχειριστής Ομίλου Türk P&I A.Ş. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Κύπρου
BNEBNEM ULUSOY Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Λογαριασμού Assurance
ALİ ARAZ Βοηθός Γενικός Διευθυντής Μηχανικός Υπολογιστών – –
FATİH YILDIZ Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Insurance Group Manager –
DOĞUKAN KARAKAYA Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστής – –
VOLKAN SİNAN Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστής –
GÜRAY ÇELİK Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστής –
MURAT SÜZER Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικός Διευθυντής Türk P&I A.Ş. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κύπρου

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895287

ΕΙΝΑΙ

.Source