Το έλλειμμα του προϋπολογισμού και η αύξηση του δημόσιου χρέους στις χώρες της ΕΕ

class = “cf”>

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικής (Eurostat) δημοσίευσε τα στοιχεία για το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος της ΕΕ και της Ευρωζώνης για το 2020.

Κατά συνέπεια, ο λόγος του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το οποίο ήταν 0,5 τοις εκατό το 2019 στην ΕΕ των 27 μελών, αυξήθηκε σε 6,9 τοις εκατό το 2020.

Στην ευρωζώνη, ο λόγος του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 0,6% σε 7,2% κατά την εν λόγω περίοδο.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι χώρες με το υψηλότερο έλλειμμα προϋπολογισμού το 2020 είναι η Ισπανία με 11 τοις εκατό, η Μάλτα με 10,1 τοις εκατό, η Ελλάδα με 9,7 τοις εκατό, η Ιταλία με 9,5 τοις εκατό, το Βέλγιο με 9,4 τοις εκατό και το 9,2 τοις εκατό. Με τη Γαλλία και τη Ρουμανία, Αυστρία με 8,9 τοις εκατό.

Ενώ η χώρα της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ήταν η Δανία με 1,1 τοις εκατό, όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ εκτός από αυτήν ξεπέρασαν το όριο του 3 τοις εκατό που καθορίζεται στα κριτήρια του Μάαστριχτ.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στην ΕΕ, που ήταν 77,5% το 2019, αυξήθηκε σε 90,7% πέρυσι. Στην ευρωζώνη, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 83,9% σε 98% την ίδια περίοδο.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η χώρα με τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ το 2020 καταγράφηκε ως Ελλάδα με 205,6%. Η Ελλάδα ακολουθήθηκε από την Ιταλία με 155,8%, η Πορτογαλία με 133,6%, η Ισπανία με 120%, η Ελληνοκυπριακή διοίκηση (Νότια Κύπρος) με 118,2%, η Γαλλία με 115,7% και το Βέλγιο με 114,1%.

Κατά την εν λόγω περίοδο, οι χώρες με τη χαμηλότερη αναλογία δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ ήταν η Εσθονία με 18,2%, το Λουξεμβούργο με 24,9% και η Βουλγαρία με 25%.
Έτσι, 14 χώρες μέλη της ΕΕ υπερέβησαν το 60% του δημόσιου χρέους που καθορίζεται στα κριτήρια.

Bigpara για ζωντανή ανταλλαγή – τιμές χρυσού – συναλλαγματικές ισοτιμίες

.Source