Το Υπουργείο ενέκρινε το έργο Σπίτια. Κριτήρια և όλες οι πληροφορίες


Το Υπουργείο ενέκρινε το έργο Σπίτια.  Κριτήρια և όλες οι πληροφορίες

Στη σημερινή συνεδρίαση, το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε το Πρόγραμμα Στέγασης, το οποίο αναφέρεται στη διαχείριση των δανείων που παρέχονται από τα στεγαστικά προγράμματα της Κυβέρνησης.

Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί μέρος ολόκληρου του δικτύου πρώτων σχεδίων προστασίας σπιτιού և αναφέρεται σε σχεδόν εντελώς ανασφαλή νοικοκυριά, καθώς οι παράμετροι του σχεδίου στέγασης στοχεύουν σε νοικοκυριά πολύ χαμηλού εισοδήματος ή ακίνητης περιουσίας. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ισχύει μόνο για δάνεια σε ιδιώτες.

Το πρόγραμμα HOME στοχεύει να βοηθήσει τους δανειολήπτες για πρώτη φορά που έχουν συνάψει δάνεια που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση (προγράμματα στεγαστικών δανείων χαμηλού εισοδήματος) με το πρώτο τους σχέδιο στεγαστικών στεγαστικών δανείων ή ενυπόθηκων δανείων ή με συγκεκριμένη υποθήκη ή υποθήκη. όπως διαμονή σε κρατική γη ή σε τουρκοκυπριακό έδαφος ή σε βρετανικά ελεγχόμενη επικράτεια և Καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους πρώτους δανειολήπτες αυτών των δανείων να διευθετήσουν τα υπόλοιπα δανείων τους με τους ακόλουθους δύο τρόπους μετά την υποβολή αίτησης.

α) αναδιαρθρώνοντας το υπόλοιπο κεφάλαιο αποπληρωμής δανείου ·

ή:

β) με πλήρη և άμεση πληρωμή մարմ διαγραφή όλων των τόκων / εξόδων του εναπομείναντος Ταμείου, εκτός από τα ασφάλιστρα ασφάλισης ζωής րդ πυρκαγιάς.

Το εναπομένον κεφάλαιο είναι το εκδοθέν κεφάλαιο, το οποίο βασίζεται στην αρχική έγκριση, συν τα έξοδα ασφάλισης ζωής, μείον τις αποπληρωμές του οφειλέτη, μέχρι την ημερομηνία υπολογισμού ή αποπληρωμής βάσει αυτού του προγράμματος.

Οι πιστώσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο έργο HOUSE:

α) Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 ευρώ).

β) Το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του αιτούντος για την περίοδο 2019-2020 δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο. (i) πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) για ένα ζευγάρι με τουλάχιστον μία εξάρτηση · (ii) τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000 ευρώ) για ένα ασυνόδευτο ζευγάρι ·

(γ) Άλλα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας (δηλαδή, περιουσιακά στοιχεία νοικοκυριού εκτός από την κύρια κατοικία, τρέχοντα δάνεια χωρίς στεγαστική υποθήκη) δεν υπερβαίνουν τα 250.000 ευρώ.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, τα δάνεια στο πλαίσιο του Σχεδίου HOUSE ανέρχονται σε 1.850 περίπου, με συνολικό υπόλοιπο περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα αίτησης θα είναι 6 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η λύση πρέπει να εφαρμοστεί εντός 6 μηνών. Συγκεκριμένα, παρέχεται χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την εφαρμογή του προγράμματος λύσης (αναδιοργάνωση δανείου ή αποπληρωμή του υπολειπόμενου κεφαλαίου) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στους δανειολήπτες – πρόγραμμα 60 ημερών, schedule πρόγραμμα 120 ημερών για αξιολόγηση : εφαρμογή. λύσεις, η συνολική περίοδος των οποίων δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες.

Το Σχέδιο TAN θα υποβληθεί στον Επόπτη Κρατικών Ενισχύσεων για κοινοποίηση προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Source