Υποθήκες πλοίου πάνω από πλοία με κυπριακή σημαία

Σύμφωνα με τους Νόμους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εγγραφή Πλοίων, Πωλήσεων και Υποθηκών) του 1963, όπως τροποποιήθηκαν, οι οποίοι αποτελούν το κύριο καταστατικό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εγγραφή πλοίων και σχετικών συναλλαγών στο Μητρώο Κυπριακών Πλοίων, υποθήκη έναντι πλοίου που φέρουν τη σημαία της Κύπρου μπορούν να εγγραφούν ανά πάσα στιγμή μετά την ολοκλήρωση της νηολόγησης του πλοίου (προσωρινό ή μόνιμο) στο Μητρώο Κυπριακών Πλοίων ή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Εγγραφής.

Με εγγεγραμμένη υποθήκη, ο πλοιοκτήτης μπορεί να εξασφαλίσει ένα δάνειο ή άλλα οικονομικά οφέλη, υπό τους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, χωρίς να απαιτείται άδεια ελέγχου ανταλλαγής. Η δημιουργία υποθήκης βάσει του κυπριακού νόμου δεν επιτρέπεται σε πλοία που είναι εγγεγραμμένα παράλληλα στο Μητρώο Κυπριακών Πλοίων.

Μια υποθήκη, μόλις δημιουργηθεί, πρέπει να υποβληθεί στον Έφορο Κυπριακών Πλοίων ή σε προξενικό αξιωματικό σύμφωνα με τις οδηγίες του Εφόρου. Είτε κατατεθεί στον Έφορο είτε σε προξενικό αξιωματικό, η υποθήκη θα καταγραφεί στη συνέχεια στο Μητρώο, από την ημερομηνία και την ώρα της κατάθεσής της, και θα παραμείνει επιβάρυνση στο πλοίο έως ότου εκδοθεί από τους ενυπόθηκους.

Μια υποθήκη μπορεί να δημιουργηθεί ανεξάρτητα από το αν το πλοίο είναι προσωρινά ή μόνιμα νηολογημένο. Εάν το πλοίο, έναντι του οποίου δημιουργήθηκε υποθήκη, ανήκει σε κυπριακή εταιρεία, η υποθήκη θα πρέπει επίσης να εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών εντός μέγιστης περιόδου 42 ημερών από τη δημιουργία του.

Με αυτόν τον τρόπο, η ασφάλεια των ενυπόθηκων δανείων προστατεύεται σε περίπτωση εκκαθάρισης της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Η μεταφορά μιας υποθήκης μπορεί να πραγματοποιηθεί συμπληρώνοντας τη νόμιμη μορφή μεταφοράς και υποβάλλοντας την στον Έφορο Κυπριακών Πλοίων ή σε προξενικό αξιωματικό, μαζί με τη σχετική πράξη των συμβάσεων. Τόσο η νόμιμη υποθήκη όσο και η πράξη των συμβάσεων πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένες ή συμβολαιογραφικές.

Ένα δεόντως επικυρωμένο ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τόσο του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη / ενυπόθηκου δανείου όσο και του ενυπόθηκου δανείου, που επιτρέπει την είσοδο στην υποθήκη και την εκτέλεση των ενυπόθηκων εγγράφων, συνήθως υποβάλλεται στον Έφορο Κυπριακών Πλοίων.

Για την αποστολή ενός ενυπόθηκου δανείου, απαιτείται ένα μνημόνιο απαλλαγής για την κατάλληλη εκτέλεση από τον ενυπόθηκο. Το ίδιο πρέπει αργότερα να πιστοποιηθεί και να παραδοθεί στον Έφορο Κυπριακών Πλοίων ή σε προξενικό αξιωματικό σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραμματέα.

Σύμφωνα με τους νόμους περί εμπορικής ναυτιλίας (καταχώριση πλοίων, πωλήσεων και υποθηκών) του 1963, όπως τροποποιήθηκε, υπάρχει πλήρης προστασία για τους χρηματοδότες και τους ενυπόθηκους δανειστές και δεν υπάρχει τέλος χαρτοσήμου στις πράξεις ενυπόθηκων πλοίων ή σε άλλα έγγραφα ασφαλείας.

Τεκμηρίωση

-Έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή υποθήκης σε κυπριακό πλοίο

1. Γραπτή αίτηση από τοπικό δικηγόρο μαζί με γραμματόσημα 30 δικηγόρων.

2. Ψηφίσματα διευθυντών για λογαριασμό των πλοιοκτητών.

3. Εκτελεσθείσα πληρεξούσιο εκ μέρους των ιδιοκτητών πλοίων.

4. Υποθήκη και πράξη διαθηκών (δεόντως εκτελεστεί).

5. Πιστοποιητικό διευθυντή και γραμματέας (σε περίπτωση εγγεγραμμένης εταιρείας στην Κύπρο).

6. Πιστοποιητικό κατεπείγοντος (σε περίπτωση αλλοδαπών εγγεγραμμένων εταιρειών).

-Έγγραφα που απαιτούνται για την απαλλαγή υποθήκης σε κυπριακό πλοίο

1. Γραπτή αίτηση από τοπικό δικηγόρο μαζί με γραμματόσημα 30 δικηγόρων.

2. Δικαίωμα εκτέλεσης πληρεξούσιου εκ μέρους των υποθηκών (εάν τα έγγραφα δεν έχουν πιστοποιηθεί σωστά).

3. Δεόντως εκτελεσμένη απόδειξη απαλλαγής (είτε ξεχωριστή είτε επικυρωμένη στα πρωτότυπα έγγραφα ενυπόθηκων δανείων).

-Έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταφορά υποθήκης σε κυπριακό πλοίο

1. Γραπτή αίτηση από τοπικό δικηγόρο.

2. Μέσο μεταφοράς υποθηκών (δεόντως εκτελεστεί).

3. Εκπρόσωπος πληρεξούσιου που εκδόθηκε δεόντως εκ μέρους των υποθηκών (εάν τα έγγραφα δεν έχουν επικυρωθεί σωστά).

-Έγγραφα που απαιτούνται για τη διαβίβαση υποθήκης σε κυπριακό πλοίο

1. Γραπτή αίτηση από τοπικό δικηγόρο.

2. Δήλωση Διαβίβασης Ενδιαφέροντος σε Ενυπόθηκο Δάνειο (δεόντως εκτελεστεί).

3. Εκπρόσωπος πληρεξούσιου που εκδόθηκε δεόντως εκ μέρους των υποθηκών (εάν τα έγγραφα δεν έχουν επικυρωθεί σωστά).
Πηγή: Karitzis & Associates LLC

Source