Υπουργείο Εργασίας. Οι πολίτες συνεργάζονται με υπηρεσίες αξιολόγησης αναπηρίας

Όσον αφορά την εκτίμηση της αναπηρίας, οι πολίτες πρέπει να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, να είναι βέβαιοι ότι το υπουργείο τις αντιμετωπίζει αντικειμενικά, η ισότητα, η δικαιοσύνη, δεν τους ενοχλεί άσκοπα, λέει η δήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Πρόνοιας. և Κοινωνική ασφάλιση.

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Παράπονα από τις οικογένειες ατόμων με αναπηρία από την Υπηρεσία Διαχείρισης Παροχών Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία για Αξιολόγηση Αναπηρίας, το Υπουργείο σημειώνει ότι εάν δεν βρείτε άμεση τηλεφωνική κλήση λόγω βαρέων τηλεφωνικών υπηρεσιών, -εφαρμογή – Υπηρεσία Διαχείρισης Παροχών Ευημερίας, [email protected] և Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Άτομα με αναπηρία: [email protected] στο gov.cy

Διευκρινίζεται ότι οι πρώην αποδέκτες δημόσιας βοήθειας που ήταν επιλέξιμοι για παροχές αναπηρίας από υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται από το νόμο να διενεργήσουν εκτίμηση αναπηρίας μέσω του Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας για πρώτη φορά πριν από την έναρξη ισχύος του νέου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πιστοποίηση: Αυτό δεν είναι επανεκτίμηση, καθώς για πρώτη φορά η αναπηρία αξιολογείται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

Αναφέρεται ότι έχει ληφθεί απόφαση για την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας για τα άτομα με αναπηρία, դեպքերում σε περιπτώσεις όπου άλλα ιατρικά πιστοποιητικά αποδεικνύουν σαφώς περιπτώσεις μόνιμης re μη αναστρέψιμης αναπηρίας, όπως κρίνονται από ειδικούς, οπότε δεν απαιτείται αξιολόγηση ή παρουσία φυσικού προσώπου Σε κέντρα αξιολόγησης αναπηρίας, αλλά τα σχετικά πιστοποιητικά θα επανεξεταστούν από το Ιατρικό Συμβούλιο

Αναφέρεται ότι το υπουργείο δεν έχει πολιτική τερματισμού των παροχών, αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς, το συνολικό κόστος των κοινωνικών παροχών για τα άτομα με αναπηρία με σκοπό τη διαχείριση των δύο παροχών. Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών (EU + Disability Benefits)), καθώς και το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες, αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο. Ειδικότερα, στην Κύπρο, περισσότερα από 15.000 άτομα με αναπηρίες υποστηρίζονται από τις κοινωνικές παροχές του Υπουργείου, που ανέρχονται σε 85 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αναφέρεται ότι η αξιολόγηση της αναπηρίας έχει δύο σκοπούς. Αφενός, για να επιβεβαιώσει την κατάσταση αναπηρίας του ατόμου կատար την εκπλήρωση των κριτηρίων αναπηρίας που απαιτούνται από τους νόμους που ρυθμίζουν τις διάφορες κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες և κανονισμούς, και από την άλλη πλευρά, για να ενημερώσει το άτομο family την οικογένειά του σχετικά με τα δικαιώματά του για κοινωνικές παροχές և υπηρεσίες.

Σε πολλές περιπτώσεις, προστίθεται ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους հետո μετά την αξιολόγηση, συνειδητοποιούν τα οφέλη των υπηρεσιών που δικαιούνται ՝ προκειμένου να έχουν τη μέγιστη κοινωνική ένταξη.

Source