Υπο: Σχετικά με τη δικαιοσύνη. Όχι: Ανεξάρτητες ερευνητικές εξουσίες στο σώμα κατά της διαφθοράς

Η κύρια ευθύνη του οργανισμού θα είναι να λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες για να εξασφαλίσει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών στην πρόληψη της διαφθοράς, της αντιπαράθεσης, της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Οι διατάξεις που σχετίζονται με την αποστολή και τις ευθύνες του Σώματος συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση, αναφέρεται.

Αναφέρεται ότι ο Φορέας έχει ένα ευρύ φάσμα εξουσιών και ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
α) διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με δραστηριότητες διαφθοράς ή πιθανών δραστηριοτήτων διαφθοράς στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, և εάν υπάρχουν υποψίες εγκλημάτων, να ενημερώσει τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ·
β) τηρεί μητρώο εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων ·
γ) συντονίζει, ελέγχει և αξιολογεί τις ενέργειες του κράτους, ευρύτερες κρατικές – ιδιωτικές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης, της καταπολέμησης της διαφθοράς ·
δ) να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, οργανισμούς ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες χώρες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμησή της ·
ε) αντιμετώπιση της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή οργανισμών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, προτείνοντας μια λύση σε αυτές.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει ήδη τις περισσότερες από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από διάφορα όργανα υπαλλήλων στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης από τις 19.10.2017, αναφέρει η δήλωση.

Προστίθεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αξιολογήσει և θα συνεχίσει να αξιολογεί κάθε πρόταση που υποβάλλουν τα μέρη ների τα εμπλεκόμενα όργανα և η πρόταση, για παράδειγμα, περιλαμβάνει όλες τις συστάσεις του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη σύσταση του Γενικού Ελεγκτή σχετικά με τη διαδικασία τερματισμού և πολύ περισσότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το BPPO δεν συμφωνεί να αναθέσει εξουσίες έρευνας στην Αρχή ακριβώς επειδή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ανεξαρτησία της Αρχής δεν επικαλύπτεται με άλλα θεσμικά όργανα, όπως το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Η ΣΕΣ χαιρετίζει τη συνέχιση της συζήτησης με πλήρη σεβασμό στην κοινοβουλευτική διαδικασία, ανακοινώνει την παρουσία της στις αλλαγές, προτάσεις που θα προστατεύσουν την ανεξαρτησία του έργου του σώματος και θα επιτρέψουν την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα.

Source