21 προσλήψεις στο Δημαρχείο της Ραφήνας – Pickermy.

Ο δήμαρχος της Ραφήνας, Πικέρμι, ανακοινώνει ότι βάσει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, θα προσληφθούν συνολικά είκοσι ένα (21) άτομα από το τμήμα καθαρισμού και ανακύκλωσης և πράσινου περιβάλλοντος για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών καθαρισμού և έως ότου υπογραφούν 8 συμβάσεις έως τις 5-7-2021 για τα ακόλουθα επαγγέλματα: με επίσημα προσόντα.

Προσωπικό καθαρισμού σχολικών μονάδων – 10 άτομα

ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – 2 άτομα

Green Works HR – 9 άτομα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 65 ετών.

2. Να είναι: α) πολίτες της Ελλάδας, β) πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ν.2431 / 1996. Σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 1: 1, η Κωνσταντινούπολη από τα νησιά Ίμπρος και Τένεδος, χωρίς την απαίτηση της ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι το καθεστώς των Ελλήνων, σύμφωνα με τη συνείδηση ​​του φύλου, αποδεικνύεται με άλλα μέσα (3832/1958 μ.Χ.).

Για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, η γνώση της ελληνικής γλώσσας απαιτείται για να είναι επαρκής για την άσκηση του σχετικού επαγγέλματος, όπως αποδεικνύεται από το ελληνικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Ν. 2413/1996, Άρθρο 10, παράγραφος 1). α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, υπολογιστής 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 և b) Karamuna 1, Pl. Skra, υπολογιστής 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, από τα ακόλουθα επίπεδα:

ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ. Για την κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΕΠΙΠΕΔΟ Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ. Για την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (DE) μη διοικητικού προσωπικού ή εργαστηριακού προσωπικού.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Πανεπιστήμιο (PE) համար Για κατηγορίες τεχνολογικής εκπαίδευσης (IT) μη διοικητικού προσωπικού և Διοικητικό προσωπικό για κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ή ΕΠΙΠΕΔΟ C1: Διοικητικό Προσωπικό Πανεπιστημίου (PE) Education Εκπαίδευση Τεχνολογίας (T.T.) Για Κατηγορίες.

Το παραπάνω πιστοποιητικό επάρκειας στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να υποβληθεί από μετανάστες που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθήσουν προγράμματα ή μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αποδεικνύεται επίσης από το σχετικό πιστοποιητικό της ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Αζερμπαϊτζάν 54006, τηλ. 2310 / 997571-72-76), το οποίο δίνεται από τη σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλο σχολείο. ή σχολή ελληνικής γλώσσας.

Δεν απαιτείται απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για τα Βόρεια Ηπειρώτες από την Κύπρο, Ίμπρο, Νήσοι Τένεδος, Κύπριους μετανάστες, αλλοδαπούς που μετανάστευσαν.
πτώσεις

Όσοι έχουν αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια μέσω πολιτογράφησης δεν μπορούν να προσληφθούν έως ένα (1) έτος μετά την απόκτησή του (Νόμος 3584/2007, άρθρο 12).

3. Να έχουν φυσική κατάσταση υγείας, η οποία τους επιτρέπει να εκτελούν τις ευθύνες της επιλεγμένης θέσης τους.

4. Να συμμορφωθεί με το γενικό προσόν του διορισμού για μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

5. Παρακώλυση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Δημόσιας Διοίκησης (καταδίκη, δίκη, δικαστική συνδρομή), με την επιφύλαξη της ακόλουθης εξαίρεσης.

Εξαίρεση. Οι υποψήφιοι για τη θέση του επικουρικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό τον όρο ότι έχουν εκτίσει τις ποινές τους ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους εφαρμόστηκαν έχουν καταργηθεί ή απορριφθεί υπό όρους (νόμος 2207/1994, άρθρο 4, σημείο 6).

ΣΙ. Υποβολή εγγράφων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά μαζί με την αίτησή τους:

1. Μια σαφής φωτοτυπία και των δύο πλευρών του αστυνομικού πιστοποιητικού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

3. Η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν εμπόδια σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κώδικα Δημόσιας Διοίκησης. δωροδοκία, παρενόχληση, απιστία, άλλη παραβίαση καθηκόντων, δυσφήμιση ցանկացած κάθε έγκλημα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας ή οικονομική εκμετάλλευση της σεξουαλικής ζωής, β) ότι δεν διώκονται և δεν έχουν
ισχύουν για την τελική προμήθεια για προηγούμενο αδίκημα ή αδίκημα, ακόμη και αν το αδίκημα δεν έχει αναγνωριστεί ·

4. Η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ανακοινώνεται εάν οι αμέσως προηγούμενοι δώδεκα μήνες υπολογίζονται από το τέλος του έργου, για τον οποίο πρέπει να γίνει δεκτός ο υποψήφιος և αντιστροφή (σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 4 της παραγράφου 2 του Ν. 2190/1994, ως Αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 1 1 του νόμου 2527/1997, τότε το άρθρο 12 կետ 12 του νόμου 2738/1999 (Κυβερνητικό Δελτίο 180 / 9-9-1999 AA), για να λειτουργήσει Μέρος 1 του Άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 της Δημόσιας Διοίκησης ή Νομικής οντότητας για τη θέση εποχιακού εργαζομένου ή για κανονικές ή προσωρινές ανάγκες ή όχι. Αναφέρετε το ίδρυμα στο οποίο εργάστηκε, ճշ Ακριβής άδεια εργασίας (αρχή) և τέλος).

Գ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί πλήρως στην Διαγώνια, στον ιστότοπο του Δήμου (www.rafina-pikermi.gr) տարածքում στην επικράτεια του Συμβουλίου Ανακοίνωσης του υποκαταστήματος του Δήμου Ραφήνας, όπου βρίσκεται η υπηρεσία, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21, ρήτρα 9. Νόμος 2190/1994 για την απόσπαση πρωτοκόλλων (όπως ισχύει).

ΡΕ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, πρώτα απ ‘όλα, με την πρώτη υπηρεσία Παράρτημα σε αυτήν την εφαρμογή με τα απαραίτητα έγγραφα στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: [email protected], ή εναλλακτικά, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Logistics του Δήμου Ραφήνας-Πικέρμι, στη διεύθυνση Arafinidon Alus 19, 1900 R Eleni Kleisourag 0164.syzefxis.gov.gr e-mail Μέσω ταχυδρομείου (τηλ.: 22943 –
21024, 21029, 21056-21057):

Το έντυπο αίτησης, το οποίο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει να υπογραφεί με φυσική υπογραφή. Οι αιτήσεις που δεν έχουν υπογραφεί δεν θα γίνονται δεκτές.

Λόγω επείγουσας ανάγκης, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες է ξεκινά στο κατάστημα εξυπηρέτησης և στην περιοχή ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ιδίως στις 13-1-2021, Τετάρτη έως Παρασκευή 15-1-2021 στις 14:00. Στις 00

ΜΙ. ΒΟΛΗ:

Η υπηρεσία προσλαμβάνεται βάσει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ενός μέλους του προσωπικού για έως και 8 μήνες αμέσως μετά τη σύνταξη των λιστών υποψηφίων.

Οι νεοσύλλεκτοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται από πρόσωπα άλλα από τα εγγεγραμμένα και βρίσκονται στον κατάλογο των συμμετεχόντων στο σχετικό επάγγελμα.


Source