2,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους κρατικών εσόδων. Τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με φόρους

Στην έκθεσή της, η Υπηρεσία Ελέγχου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα ληξιπρόθεσμα έσοδα του κράτους, τα οποία, σύμφωνα με την Οικονομική Έκθεση της 31.12.2019. Από σήμερα, ανήλθαν σε 2.861.446.515 ευρώ, εκ των οποίων 2.216.031.396 ευρώ ή 77% αναφέρθηκαν στο Τμήμα Φορολογίας

Σύμφωνα με την Έκθεση Φορολογικών Εσόδων, από τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σχετίζονται με την άμεση φορολογία και 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την έμμεση φορολογία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Τμήμα, η έκθεση για τις άμεσες φορολογικές οφειλές, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν περιλαμβάνει φόρους που σχετίζονται με έκτακτες πληρωμές, ούτε διοικητικά πρόστιμα.

“Η υπηρεσία μας σημείωσε ότι το Τμήμα Φορολογίας θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσει τα μη εισπραχθέντα χρέη του κράτους, τα οποία αυξάνονται. Προς τούτο, προτείναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αξιοποιήσει στο έπακρο όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του σύμφωνα με τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που βασίζονται στις διατάξεις του νόμου που τροποποιεί τον Νόμο 80 (Ι) / 2014 (εγγραφή ακινήτων, δήμευση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς). , – αναφέρεται.

Υπάρχει μια ειδική αναφορά στο ποσό των 6,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναφέρεται στην επιβολή διοικητικών προστίμων από το Department Τμήμα Αρχείων Μετανάστευσης (5,9 εκατομμύρια ευρώ) կողմից από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου և Βιομηχανίας (0,3 εκατομμύρια ευρώ). .), που περιλαμβάνονται στις σχετικές Καταστάσεις Χρέους την 31.12.2019, δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αναφέρεται επίσης ότι όσον αφορά τη διαχείριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), το οποίο αναφέρεται στο συνολικό ποσό των 12.792.349 € που παρουσιάζεται στις ατομικές εκθέσεις καθυστέρησης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρεται σε υπερπληρωμές. Παροχές που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Παροχών Ευημερίας (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (EEI)), χορηγίες για συνταξιούχους χαμηλού εισοδήματος benefit επίδομα τέκνου or (ή) επιδόματα μονογονεϊκής οικογένειας (ETM).

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Τμήμα Εγγραφής Εταιρειών և Ο Επίσημος Παραλήπτης δεν έχει εκπονήσει έκθεση για καθυστερήσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 6 για τη Χρηματοοικονομική Λογιστική. 42, ενώ στην επιστολή του προς τον Προϊστάμενο Λογιστή με ημερομηνία 25.2.2019, δήλωσε ότι δεν παρουσιάζει χρεώσεις εισοδήματος από την 31.12.2018. Το ίδιο αναφέρθηκε και για το 2017. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 31.12.2019 οι εταιρείες όφειλαν χρέος 267,1 εκατ. Ευρώ για ετήσιους δασμούς για την περίοδο 2012-2019 (311.12.2018 – 211,9 εκατ.), Καθώς και για τις ετήσιες εκθέσεις εταιρειών για την περίοδο 2012-2018. Εταιρικές οφειλές πληρωμών και χρεώσεων, οι οποίες δεν έχουν εγγραφεί έως τις 31.12.2019, ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ (31.12.2018. Χωρίς στοιχεία).

Τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν χρέη εταιρειών που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής ή έχουν μείνει χωρίς διευθυντή և δεν διαγράφονται λόγω αντιρρήσεων, κυρίως από το Φορολογικό Τμήμα և από τράπεζες. Σύμφωνα με το τμήμα, τα χρέη αυτών των εταιρειών ανέρχονται σε περίπου 39,3 εκατομμύρια ευρώ για ετήσιες πληρωμές և 3 εκατομμύρια ευρώ για μη υποβολή ετήσιων εκθέσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημέρωσε την ενημερωμένη πηγή ότι παρόλο που η έκθεση εισοδήματος GL20 του Γενικού Λογιστηρίου δεν ολοκληρώθηκε, το Μητρώο Εταιρειών υπέβαλε ηλεκτρονικά τα καθυστερημένα έγγραφα. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεδομένα δεν υποβλήθηκαν στο Τμήμα Διαχείρισης Χρέους, αλλά σε άλλο, ως αποτέλεσμα του οποίου δεν συμπεριλήφθηκαν στην Οικονομική Έκθεση.

Αναφέρεται επίσης ότι το συνολικό ποσό των καθυστερήσεων όλων των περιφερειακών διοικήσεων, την 31.12.2019, ανήλθε σε 8 976 973 € και 31.12.2018 – 8.003.875 €. Από την εξέταση των ποσών που παρουσιάστηκαν στην έκθεση καθυστερημένων αποκάλυψε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά παρέμειναν σε εκκρεμότητα για αρκετά χρόνια, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ποσά ήταν μικρότερα από 200 ευρώ, για τα οποία έπρεπε να κινηθούν νομικές διαδικασίες.

Η έκθεση για τα κατασχεθέντα έσοδα του Γενικού Λογιστηρίου περιλαμβάνει πολυαναμενόμενα υπόλοιπα, όπως ορισμένα, που σχετίζονται κυρίως με τα χρέη των Τουρκοκυπρίων, τα οποία πρέπει να εκπονηθούν από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον, το συνολικό ποσό των 38,6 εκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται σε 49,5 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος που πληρώνει την πρώην Κεντρική Τράπεζα Συνεργασίας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 4.11.2015 για την αποπληρωμή 45 κρατικών δανείων με κρατική εγγύηση. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τόκους που υπερβαίνουν το αρχικό κεφάλαιο των δανείων, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, οι δανειολήπτες δεν μπορούν να απαιτήσουν, όπως είχαν υπογραφεί τη στιγμή της πράξης επιτοκίου του 1977. Επομένως, το ποσό των καθυστερήσεων αυξάνεται κατά αυτό το ποσό.

Ένα τόσο BYUR: KYPE

Source