800 εκατομμύρια ευρώ σε υπεραξία από τις θυγατρικές της Alpha Bank στο εξωτερικό

• Alpha Bank Ρουμανία. Το σχέδιο βασίζεται στα οφέλη μιας αναδυόμενης αγοράς καθώς η οικονομία συγχωνεύεται με την ΕΕ. Αυτό σημαίνει αύξηση της πελατειακής βάσης, ενίσχυση νέων προϊόντων և ψηφιακός μετασχηματισμός, αύξηση εσόδων από δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρηματική τραπεζική, δυναμικές և υγιείς επιχειρήσεις, προσφορά νέων προϊόντων և υπηρεσιών և μέσω άλλων συνεργιών. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων σε δύο χρόνια είναι μεγαλύτερη από 10%.

• Alpha Bank Αλβανία. Επεκτείνετε την ανάπτυξη τόσο της λιανικής όσο και της επιχειρηματικής τραπεζικής θέτοντας στόχους στο νέο σχεδιασμό του ομίλου για να μεγιστοποιήσετε την αξία του. Ο στόχος ROE εδώ είναι περίπου 8%.

• Alpha Bank, Λουξεμβούργο և Ηνωμένο Βασίλειο. Έμφαση στη βελτιστοποίηση μοντέλου απόδοσης για μεγιστοποίηση της υποστήριξης για υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου ομάδας. Το ROE αναμένεται να είναι 9%.

Πλήρης μετασχηματισμός

Πριν από λίγες ημέρες, η Alpha Bank ολοκλήρωσε τη μετατροπή των θυγατρικών της στο εξωτερικό, η οποία συμπίπτει με την επίσημη ολοκλήρωση του Γαλαξία, δηλαδή το κόκκινο σχέδιο πίστωσης για το δάνειο 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για την Galaxy, η σύναψη της συμφωνίας με την DK στο εγγύς μέλλον σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας εταιρικού μετασχηματισμού της Alpha Bank. (Ανταλλαγή) μέσω της ίδρυσης εταιρείας χαρτοφυλακίου (εισηγμένη στο χρηματιστήριο), η οποία θα καταλάβει το 100% της νέας Alpha Bank, στην οποία μεταφέρονται όλες οι υφιστάμενες τραπεζικές πράξεις (περιουσιακές υποχρεώσεις). Σύμφωνα με την Alpha Bank, οι διεθνείς χρηματοοικονομικές εταιρείες ενοποιούνται μέσω θυγατρικής 100%. Με άλλα λόγια, η μητρική εταιρεία στην Ελλάδα θα κατέχει τη νέα Alpha Bank, η οποία είναι άλλη συμμετοχή με θυγατρικές στο εξωτερικό (Alpha Bank Romania, Alpha Bank Cyprus և Alpha Bank Albania).

Ταυτόχρονα, η νέα οργανωτική δομή επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στις εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές, επηρεάζοντας άμεσα την υπάρχουσα κερδοφορία. Μια συμφωνία με τη Generali ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα για την ενίσχυση της ασφάλισης πιστώσεων. Επιπλέον, το σύστημα καθίσταται πιο ευέλικτο για την έκδοση ομολόγων, την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, τη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων, τη δημιουργία αποθεμάτων ασφαλείας, τη μείωση των κόκκινων δανείων κάτω του 5% το 2021, καθώς και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Ψηφιακός μετασχηματισμός management Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Διαβάστε περισσότερα:

Συνεργαστείτε με την Alpha Bank Generali στον τομέα της τραπεζικής ασφάλισης
Την επόμενη μέρα του μετασχηματισμού της Alpha Bank
Ο μετασχηματισμός της Alpha Bank ολοκληρώθηκε
Alpha Bank. Ολοκλήρωση των αξιών του κόκκινου δανείου των 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τελικό στάδιο

,Source