Arricano Real Estate: 21.04.2021 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Arricano Real Estate PLC για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Arricano Real Estate PLC

Ενοποιημένη οικονομική

δηλώσεις

31 Δεκεμβρίου 2020

Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν 62 σελίδες

Arricano Real Estate PLC

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Περιεχόμενα

Λειτουργοί, επαγγελματίες σύμβουλοι και διεύθυνση γραφείου

3

Έκθεση διαχείρισης

4

– 7

Ανάλυση διαχείρισης εταιρικής διακυβέρνησης

8

– 19

Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

20 – 21

Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και ζημιών και

22

λοιπά συνολικά έσοδα

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών

23 – 24

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

25 – 26

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

27 – 79

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών

80 – 83

Διοικητικό συμβούλιο

Γραμματέας

Ανεξάρτητοι ελεγκτές

Διορισμένος Σύμβουλος

Τραπεζίτες

Καταχωρημένο γραφείο

Urmas Somelar Frank Lewis

Γεώργιος Κομοδρόμος (διορίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020) Volodymyr Tymochko

Γιούρι Πόλντ

Asited Secretarial Limited

KPMG Limited

WH Ireland Limited

Raiffeisen Bank International AG, Αυστρία

Raiffeisen Bank Aval JSC, Ουκρανία

AS SEB Pank, Εσθονία

JSC State Savings Bank of Ukraine, Ουκρανία

TASСOMBANK JSC, Ουκρανία

Bank Saint-Petersburg PJSC, Ρωσική Ομοσπονδία

Bank VTB PJSC, Ρωσική Ομοσπονδία

Διαμέρισμα / Γραφείο 1002, 10ος όροφος Κέντρο Πενταδρόμου Νικολάου Θεσσαλονίκης

3025 Λεμεσός, Κύπρος

Arricano Real Estate PLC

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Arricano Real Estate PLC (η “Εταιρεία”) υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή της μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών (η Εταιρεία και οι θυγατρικές της που αναφέρονται μαζί ως “Όμιλος”) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ενσωμάτωση

Η Arricano Real Estate PLC (Arricano, η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 31 Ιανουαρίου 2008 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 το όνομα της Εταιρείας άλλαξε από “Arricano Trading Limited” σε “Arricano Real Estate PLC” και η Εταιρεία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων και η κατοχή επενδυτικών ακινήτων.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

 • Ανάπτυξη και λειτουργία των υψηλότερης ποιότητας εμπορικών ακινήτων σε αστικά κέντρα CEE, παρέχοντας υψηλής ποιότητας εμπειρία χρήστη για τους πελάτες B2C και δυνατότητα κέρδους στους συνεργάτες της B2B.
 • Γίνετε μια αξιόπιστη επενδυτική πλατφόρμα για διεθνείς επενδυτές στην αγορά CEE / UA.
 • Γίνετε ορόσημο για καινοτομία στη λιανική ακίνητη περιουσία προσελκύοντας κορυφαίους συνεργάτες και δυνητικά έσοδα από τα δεδομένα πελατών B2C.
 • Το Retail είναι ένας ταχέως κινούμενος κόσμος και η Εταιρεία επικεντρώνεται στην πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων και στη διασφάλιση ότι τα κέντρα της Arricano διατηρούν την έντονη τους ελκυστικότητα.

Οι βασικές προκλήσεις για την επιχείρηση του Ομίλου είναι:

 • COVID-19έχει επηρεάσει σημαντικά τις δραστηριότητες του Ομίλου. Το κλείδωμα που εισήχθησαν από τις τοπικές αρχές περιόρισε την εργασία σε εμπορικά κέντρα, με αποτέλεσμα κατά μέσο όρο κλείσιμο άνω των 90 ημερών και ευρείας κλίμακας περιορισμούς.
 • Μείωση του αριθμού των επισκεπτών και, κατά συνέπεια – των πωλήσεων ενοικιαστών.
 • Χαμηλή αγοραστική δύναμη των Ουκρανών, γεγονός που περιορίζει τελικά τις ευκαιρίες του Ομίλου για καθορισμό υψηλότερων τιμών ενοικίου.
 • Η πολιτική κατάσταση και το οικονομικό περιβάλλον στην Ουκρανία.

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει μέτρα για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων και τον περιορισμό της έκθεσής τους όπου είναι δυνατόν.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος επικεντρώνεται στην καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία και:

 • Επικεντρώνεται στην αναβάθμιση του προϊόντος και ενοικιαστής-συνδυασμός για να αντικατοπτρίζει τόσο την αγορά όσο και την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών με στόχο τη συνεχή αύξηση των κερδών ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Συνεχίζει να καινοτομεί στον αυτοματισμό για να μειώσει το λειτουργικό και διοικητικό κόστος.
 • Στόχος του είναι να είναι ένας πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών στους ενοικιαστές ενημερωμένη υποδομή για να τους βοηθήσει να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους ·
 • Επιταχύνει την ανάπτυξη καναλιών ψηφιακών πολυμέσων για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αύξησης των εσόδων τους.

Επίσης, ο Όμιλος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου:

 • Με την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών σε αντικείμενα ακινήτων μετά την αυξανόμενη ζήτηση ενός πολυλειτουργικού χώρου τρόπου ζωής.
 • Προσθέτοντας νέο χώρο σε υπάρχοντα έργα με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.
 • Μέσω της βελτίωσης της γεωγραφικής διαφοροποίησης για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού μοντέλου και της ελκυστικότητας των επενδύσεων.

Λαμβάνονται επιπλέον μέτρα σχετικά με το COVID-19 σε όλους τους τομείς της επιχείρησης:

 • Πρόσθετες διαδικασίες υγιεινής, κοινωνικής απόστασης και παρακολούθησης χωρητικότητας πραγματοποιούνται στα εμπορικά κέντρα.
 • Ανώτατη διοίκησητης Ομάδας ξεκινά διαπραγματεύσεις με τις τοπικές αρχές για περιορισμούς στην εργασία και πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας.
 • Η στρατηγική μείωσης του κόστους εγκρίθηκε από τη διοίκηση προκειμένου να διατηρήσει τη θετική θέση ρευστότητας.
 • Οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες πραγματοποιήθηκαν από τη διοίκηση με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης και των ταμειακών εκροών για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Ο Όμιλος επικεντρώνεται στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη νέων έργων και στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων έργων από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τοπικές και διεθνείς τράπεζες.

Επίσης, ο Όμιλος επικεντρώνεται στην αναζήτηση βέλτιστης χρηματοοικονομικής μόχλευσης, καθώς και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιδίων κεφαλαίων του για την ενίσχυση της αξίας των μετόχων.

2

Αυτό είναι ένα απόσπασμα του αρχικού περιεχομένου. Για να συνεχίσετε να το διαβάζετε, αποκτήστε πρόσβαση στο πρωτότυπο έγγραφο εδώ.

Αποποίηση ευθυνών

Arricano Real Estate plc δημοσίευσε αυτό το περιεχόμενο στις 21 Απριλίου 2021 και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Διανέμεται από το Δημόσιο, χωρίς τροποποίηση και χωρίς τροποποίηση, στις 21 Απριλίου 2021 15:55:02 UTC.

.Source