Woolworth (Cyprus) Properties: Ανακοίνωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

WOOLWORTH (ΚΥΠΡΟΣ) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PLC

(‘η εταιρία’)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι θα πραγματοποιηθεί Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 26ου Μάιος 2021 στις 10.30 π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Shacolas House, Λεμεσού 200, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία με σκοπό να εξετάσει και, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εκδώσει κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της Ατζέντας.

Ηλεκτρονική Συμμετοχή

Λόγω της πανδημίας COVID-19 και της καθοδήγησης σχετικά με τις μη απαραίτητες δημόσιες συγκεντρώσεις, οι μέτοχοι καλούνται να παρευρεθούν στη συνεδρίαση ηλεκτρονικά μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να παρευρεθούν, να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην ετήσια γενική συνέλευση ή πληρεξούσια τέτοιων μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή / και να ψηφίσουν στην ετήσια γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικής συμμετοχής, πρέπει να ανατρέχουν στον οδηγό συμμετοχής στην ηλεκτρονική ετήσια γενική συνέλευση. συνάντηση το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο

Ενότητα Επενδυτικού Κέντρουτης ιστοσελίδας μας (www.ctcgroup.com) από το 7ου Μάιος 2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Δήλωση του Προέδρου.
 2. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2018 και το έτος 2019 (συμπεριλαμβανομένων της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Ελεγκτών και των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2018 και 31.12.2019).
 3. Εκλογή ή επανεκλογή διευθυντών.
 4. Να εξετάσει και να εγκρίνει την πολιτική αμοιβών για το 2020 και να καθορίσει την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.
 5. Να διορίσει ξανά τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας για το έτος 2021 και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με εντολή του διοικητικού συμβουλίου

Πέλλα Δημητριάδης

Γραμματέας εταιρείας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ:

 1. Το πλήρες και πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2018 και 2019 (συμπεριλαμβανομένων της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης των Διοικητικών Συμβούλων, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2019 ) και το μέσο διορισμού πληρεξούσιου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.ctcgroup.com και στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, www.cse.com.cy. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται μπορούν επίσης να ληφθούν στέλνοντας ένα αίτημα μέσω email στο [email protected], χωρίς καμία επιβάρυνση. Η Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δεν θα σταλεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
 2. Το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης είναι 72.738.056,06 ευρώ διαιρούμενο σε 213.935.459 πλήρως καταβληθείσες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ έκαστη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας που επιβάλλονται επί του παρόντος από την Κυπριακή Κυβέρνηση, η Ετ.Γ.Σ. θα λειτουργεί ως κλειστή συνεδρίαση. Ούτε οι μέτοχοι ούτε οι πληρεξούσιοι (εκτός από τον πρόεδρο της συνεδρίασης) θα μπορούν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Η Εταιρεία, ωστόσο, θα διασφαλίσει ότι οι νομικές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της Ετ.Γ.Σ. πληρούνται με την παρουσία του ελάχιστου αριθμού διευθυντών και μετόχων. Όλες οι έγκυρες ψήφοι πληρεξούσιου (είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε έντυπη μορφή είτε όχι) θα συμπεριληφθούν στη δημοσκόπηση που θα ληφθεί στην Ετ.Γ.Σ.
 2. Κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως μέτοχος στο μητρώο των μελών της Εταιρείας κατά την “Ημερομηνία Καταγραφής” έχει το δικαίωμα να παρευρεθεί, να συμμετάσχει, να μιλήσει, να θέσει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η «Ημερομηνία Καταχώρησης» για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στον Ετήσιο Γενικό
  Η συνάντηση λήγει στις 25 Μαΐου 2021. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις 21 Μαΐου 2021 και μετά δεν θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του δικαιώματος ψήφου.
 3. Ένα μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη συνεδρίαση έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει (μέσω τηλεδιάσκεψης) στη θέση του. Αυτός ο πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας. Για να είναι αποτελεσματικό, το Μέσο πληρεξούσιου πρέπει να φτάσει στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή να σταλεί στη διεύθυνση [email protected]το αργότερο στις 21αγ Μάιος 2021.
 4. Οι μέτοχοι που ορίζουν ένα πρόσωπο ως πληρεξούσιο για να ψηφίσουν εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν οι ψήφοι τους, θα πρέπει να αναφέρουν ανάλογα στο Μέσο Πληρεξουσίου.
 5. Εάν η Ετήσια Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και περιορισμούς ή λόγω τεχνικού προβλήματος κατά τη διάρκεια της βιντεοδιάσκεψης που προκαλεί διακοπή της δραστηριότητας που διεξήχθη στη συνεδρίαση και το διοικητικό συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα θέσει σε κίνδυνο την ισότιμη συμμετοχή των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί, σε μια τέτοια περίπτωση, να αναβληθεί / αναβληθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και ειδοποίηση για την αναβολή αυτή και για την ημερομηνία και τον τόπο της διακοπής της συνεδρίασης. να δοθεί αναλόγως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Ένα συνηθισμένο ψήφισμα είναι ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε σε μια γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν στη συνεδρίαση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Ένα ειδικό ψήφισμα που εκδίδεται από την Εταιρεία είναι το ψήφισμα που εκδίδεται σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των μετόχων της Εταιρείας που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, στη γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί σχετική ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μία ημερών σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, προσδιορίζοντας την πρόθεση να προτείνουμε το ψήφισμα ως ειδικό ψήφισμα.
 2. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος δεν ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) κατά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.
 3. Η διαδικασία εκλογής των διευθυντών ορίζεται στους κανονισμούς 91-99 του Καταστατικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα: (i) να εγγράψουν ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το στοιχείο συνοδεύεται από γραπτή εξήγηση που δικαιολογεί τη συμπερίληψη του στοιχείου ή προτεινόμενο ψήφισμα προς έγκριση στο η γενική συνέλευση · και (ii) να καταθέσει σχέδιο ψηφίσματος για ένταξη στην ημερήσια διάταξη μιας γενικής συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) ο εν λόγω μέτοχος ή ομάδα μετόχων κατέχει τουλάχιστον το 5% (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας , αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 5% (5%) των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση, για το οποίο έχει προστεθεί ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη · και (β) το αίτημα των μετόχων να θέσει ένα στοιχείο στην ημερήσια διάταξη ή το ψήφισμα (όπως περιγράφεται παραπάνω) παραλαμβάνεται από τον Γραμματέα της Εταιρείας, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις που αναφέρονται παρακάτω, τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από τη σχετική συνάντηση. Διεύθυνση παράδοσης για έντυπο αντίγραφο: Shacolas House, Λεμεσού 200, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία και ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνουν απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υπό την επιφύλαξη τυχόν εύλογων μέτρων που μπορεί να λάβει η Εταιρεία για να εξασφαλίσει τον προσδιορισμό των μετόχων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 1. Όπως αναφέρεται στην Ειδοποίηση, οι μέτοχοι θα μπορούν να εγγραφούν, να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τις οδηγίες που δημοσιεύονται στην ενότητα Κέντρο Επενδυτών της ιστοσελίδας μας (www.ctcgroup.com) έως τις 7ου Μάιος 2021.
 2. Η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα περιλαμβάνει την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα αφορούν άτομα που (i) είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή (ii) έχουν διοριστεί από μέτοχο ως πληρεξούσιο ή (iii) αντιπροσωπεύουν μέτοχο ή πληρεξούσιο που είναι νομικό πρόσωπο.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του αριθμού ταυτότητας ή του αριθμού διαβατηρίου, Η διεύθυνση e-mail) θα υποβληθεί σε επεξεργασία από την Εταιρεία για τους σκοπούς της λειτουργίας της τηλεδιάσκεψης, της επαλήθευσης του χρήστη και της πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης. Η Εταιρεία θα συμμετάσχει σε αυτήν την επεξεργασία σύμφωνα με το νόμιμο συμφέρον της να επιτρέψει τη συμμετοχή των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.
 1. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί επίσης το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με μετοχές για τη συμπλήρωση του εταιρικού μητρώου όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Οποιοδήποτε από τα Τα προαναφερόμενα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στους νομικούς συμβούλους και τους ρυθμιστικούς φορείς της Εταιρείας που εποπτεύουν την Εταιρεία. Μπορεί επίσης να υποβληθεί σε επεξεργασία εκ μέρους της Εταιρείας από την εταιρεία που θα παρέχει την πλατφόρμα για τηλεδιάσκεψη και άλλους παρόχους υπηρεσιών που ενδέχεται να παρέχουν τεχνική ή άλλη υποστήριξη στην Εταιρεία.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν από την Εταιρεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση. Δεν θα διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 4. Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ή για λογαριασμό της Εταιρείας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση. Τα ενδιαφερόμενα άτομα (μέτοχοι, πληρεξούσιοι, εκπρόσωποι) μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα τους, να ζητήσουν διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό ή να αντιταχθούν σε περαιτέρω επεξεργασία) επικοινωνώντας ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας από στείλτε e-mail στο [email protected]
 5. Λάβετε υπόψη ότι απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο για να συμμετάσχετε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε τη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Αποποίηση ευθυνών

Woolworth (Κύπρος) Properties plc δημοσίευσε αυτό το περιεχόμενο στις 09 Απριλίου 2021 και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Διανέμεται από το Δημόσιο, χωρίς τροποποίηση και χωρίς τροποποίηση, στις 09 Απριλίου 2021 13:13:01 UTC.

Publicnow 2021

Όλα τα νέα σχετικά με το WOOLWORTH (ΚΥΠΡΟΣ) PROPERTIES PLC

Πωλήσεις 2019 4,33 Μ
5,15 Μ
5,15 Μ
Καθαρά έσοδα 2019 -8,81 Μ
-10,5 Μ
-10,5 Μ
Καθαρό χρέος 2019 61,5 Μ
73,2 εκ
73,2 εκ
Αναλογία P / E 2019 -2,03x
Απόδοση 2019
Κεφαλοποίηση 11,1 Μ
13,2 εκ
13,2 εκ
EV / Πωλήσεις 2018 19,3χ
EV / Πωλήσεις 2019 18,3χ
Αριθμός υπαλλήλων 13
Δωρεάν 77,9%

Διάγραμμα WOOLWORTH (ΚΥΠΡΟΣ) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PLC

Διάρκεια :

Περίοδος :

Διάγραμμα τεχνικής ανάλυσης Woolworth (Cyprus) Properties Plc | MarketScreener

Εξέλιξη κατάστασης εισοδήματος

.Source